Chcesz być informowany o wszystkich wydarzeniach w ATA Finance?
Nie masz czasu, żeby śledzić naszą stronę?

Zapisz się na newsletter!

Ważny wyrok TSUE dla praktyki obrotu międzynarodowego

2015-02-11

Podatnicy realizujący dostawy towarów do innych państw powinni rozważyć podatkowe skutki poddawania sprzedawanych towarów usługom poza granicami kraju. Zgodnie bowiem z sentencją wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 2 października 2014 r. w sprawie C 446/13 Fonderie 2A przeciwko Ministre de l’Économie et des Finances, w przypadku sprzedaży towaru przez spółkę z siedzibą w jednym państwie członkowskim nabywcy, który ma siedzibę w innym państwie członkowskim i w odniesieniu do którego sprzedawca zlecił usługodawcy mającemu siedzibę w tym innym państwie członkowskim roboty wykończeniowe przed wysłaniem tego towaru przez rzeczonego usługodawcę nabywcy, za miejsce dostawy towaru sprzedanego należy uważać państwo siedziby nabywcy.

Jak podkreślił Trybunał, wysyłając towar do usługodawcy producent nie przenosi prawa do rozporządzania towarem jak właściciel na nabywcę. Miejsce dostawy towarów jest natomiast uzależnione od miejsca, w którym znajdowały się towary zgodne z zawartą przez strony umową. Oznacza to, że producent, przemieszczając do innego państwa członkowskiego towar, gdzie następnie został on poddany obróbce wykończeniowej, a dopiero później nastąpiła sprzedaż krajowa w innym państwie członkowskim, żeby poprawnie rozliczyć VAT powinien się zarejestrować na ten cel w państwie członkowskim sprzedaży.

Wyrok TSUE skomentowała na łamach Rzeczpospolitej nasza ekspertka, Barbara Otrzonsek, konsultant podatkowy ATA TAX, stwierdzając, iż „Wyrok, choć dotyczy stanu prawnego z 2001 r., a jego podstawą są przepisy szóstej dyrektywy Rady 77/388/EWG z 17 maja 1977 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich w odniesieniu do podatków obrotowych – wspólny system podatku od wartości dodanej, ma jednak znaczenie także dla interpretacji obecnie obowiązujących przepisów. Uwzględniając rozstrzygnięcie z komentowanego wyroku TSUE, polski podatnik, który planuje transakcję dostawy towaru do innego kraju UE, połączoną z jego przetwarzaniem w tym kraju, powinien pamiętać, że może się to wiązać z koniecznością zarejestrowania na cele VAT w państwie, w którym towar jest poddawany przetworzeniu”.

Zachęcamy do zapoznania się ze stanem faktycznym oraz sentencją wyroku TSUE w sprawie C-446/13 Fonderie 2A przeciwko Ministre de l`Économie et des Finances, który znajduje się na stronach InfoCuria z orzecznictwem Trybunał Sprawiedliwości. ​