Chcesz być informowany o wszystkich wydarzeniach w ATA Finance?
Nie masz czasu, żeby śledzić naszą stronę?

Zapisz się na newsletter!

Zmiany w podatku VAT od 1 stycznia 2017 roku

2016-12-30

W Dz. U. nr 2024 z dnia 15.12.2016 opublikowana została ustawa z dnia 1 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw. O planowanych tym aktem prawnym zmianach informowaliśmy Państwa w naszym wrześniowym wydaniu newslettera. Jednakże zważywszy na dość istotny zakres nowelizacji chcielibyśmy pokrótce przybliżyć Państwu najistotniejsze zmiany w podatku VAT.

Odwrotne obciążenie

Istotną zmianą jest objęcie mechanizmem odwrotnego obciążenia dodatkowych kategorii towarów i usług. Od 1 stycznia mechanizm będzie miał także zastosowanie między innymi do usług budowlanych oraz usług związanych z budownictwem. Przy czym zasada ta będzie miała zastosowanie wyłącznie w przypadku, gdy usługodawca świadczy te usługi jako podwykonawca. Dodatkowo samoopodatkowanie przez nabywcę będzie miało zastosowanie przy dostawie m.in. srebra, złota nieobrobionego plastycznie oraz biżuterii i pozostałych wyrobów jubilerskich (o szczegółowo określonych parametrach), a także – do procesorów.

Szczegółowy katalog usług objętych mechanizmem odwrotnego obciążenia zawarty jest w załączniku 14 dodanym do ustawy VAT.

Co ważne przepisy te stosuje do usług wymienionych w załączniku nr 14 do ustawy VAT wykonanych od dnia 1 stycznia 2017 r. Dla robót budowlanych wykonanych do końca 2016 roku stosuje się dotychczasowe regulacje.

Odliczenie podatku naliczonego

Prawo do odliczenia podatku naliczonego w przypadku transakcji wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów uzależnione zostało od uwzględnienia kwoty podatku należnego w deklaracji podatkowej, w której podatnik zobowiązany jest rozliczyć ten podatek, nie później niż w terminie 3 miesięcy od upływu miesiąca, w którym w odniesieniu do nabytych towarów powstał obowiązek podatkowy. Uwzględnienie podatku należnego w późniejszym terminie wpłynie na termin odliczenia podatku naliczonego. Będzie on wówczas rozliczany „na bieżąco”.

Takie same zasady odliczenia podatku naliczonego będą miały zastosowanie dla świadczenia usług dla których podatnikiem jest ich usługobiorca i dostawy towarów dla której podatnikiem jest ich nabywca.

Zwrot podatku VAT w przyspieszonym terminie

Podatnikom trudniej będzie uzyskać zwrot podatku VAT w najkrótszym, 25-dniowym terminie. Zwrot taki będzie możliwy w przypadku łącznego spełnienia następujących warunków:

1) kwoty podatku naliczonego, wykazane w deklaracji podatkowej, wynikają z:

a) faktur dokumentujących kwoty należności, które zostały w całości zapłacone za pośrednictwem rachunku bankowego podatnika w banku mającym siedzibę na terytorium kraju albo rachunku podatnika w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, której jest członkiem, wskazanego w zgłoszeniu identyfikacyjnym,

b) faktur, innych niż wymienione w lit. a, dokumentujących należności, jeżeli łączna kwota tych należności nie przekracza 15 000 zł,

c) dokumentów celnych, które zostały przez podatnika zapłacone,

d) importu towarów rozliczanego w procedurze uproszczonej, wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, świadczenia usług, dla którego podatnikiem jest ich usługobiorca, lub dostawy towarów, dla której podatnikiem jest ich nabywca, jeżeli w deklaracji podatkowej została wykazana kwota podatku należnego od tych transakcji,

2) kwota podatku naliczonego lub nadwyżka podatku naliczonego nad należnym nierozliczona w poprzednich okresach rozliczeniowych i wykazana w deklaracji nie przekracza 3 000 zł,

3) podatnik złoży w urzędzie skarbowym dokumenty potwierdzające zapłatę podatku za pośrednictwem rachunku bankowego podatnika albo rachunku podatnika w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej,

4) podatnik przez kolejne 12 miesięcy poprzedzających bezpośrednio okres, w rozliczeniu za który występuje z wnioskiem o zwrot w terminie 25 dni:

a) był zarejestrowany jako podatnik VAT czynny,

b) składał za każdy okres rozliczeniowy deklaracje podatkowe.

Prawo do odmowy rejestracji na VAT oraz wykreślenia podatnika z rejestru VAT

Naczelnik urzędu skarbowego nie dokona rejestracji podmiotu jako podatnika VAT (bez konieczności zawiadomienia tegoż podatnika), jeżeli np. dane podane w zgłoszeniu rejestracyjnym są niezgodne z prawdą lub też podmiot ten nie istnieje, czy też nie ma możliwości skontaktowania się z podatnikiem albo jego pełnomocnikiem. Wykreślenie z rejestru VAT nastąpi również w sytuacji zawieszenia działalności gospodarczej na okres co najmniej 6 kolejnych miesięcy, wystawiania tzw. „pustych faktur” czy składania tzw. „zerowych” deklaracji podatkowych.

Kwartalne deklaracje VAT

Podatnicy VAT inni niż mali z dniem 1 stycznia 2017 r. tracą prawo do składania kwartalnych deklaracji VAT. Jednocześnie nie będą uprawnieni do składania kwartalnych deklaracji podatkowych mali podatnicy  w okresie 12 miesięcy od zarejestrowania oraz podatnicy dokonujący dostawy towarów objętych odpowiedzialnością solidarną z ich nabywcą.

Deklaracje VAT składane elektronicznie

Od 1 stycznia 2017 r. pewna grupa podatników, m.in. podatnicy zarejestrowani jako podatnicy VAT UE,  czy dokonujący dostawy towarów lub świadczący usługi dla których podatnikiem jest nabywca, zobowiązani są do składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Pozostali podatnicy obowiązek składania deklaracji w formie elektronicznej będą mieli od 1 stycznia 2018 r.

Odpowiedzialność podatkowa nabywcy z tytułu nabycia towarów wrażliwych

Zmianie ulega załącznik nr 13 do ustawy VAT stanowiący wykaz towarów, dla których ustawodawca wprowadził odpowiedzialność solidarną nabywcy wraz z dostawcą za jego zaległości podatkowe. Modyfikacji ulegają również przepisy wyłączające solidarną odpowiedzialność nabywcy oraz warunki uprawniające dostawcę towarów wrażliwych do złożenia kaucji gwarancyjnej.

Dodatkowe zobowiązanie podatkowe

Nowelizacja wprowadza nowy rozdział do ustawy VAT określający zasady ustalania dodatkowego zobowiązania podatkowego.

W przypadku nie złożenia deklaracji podatkowej i nie wpłacenia kwoty zobowiązania podatkowego, a także w sytuacji wykazania w złożonej deklaracji podatkowej kwoty zobowiązania w nieprawidłowej wysokości bądź innych nieprawidłowości w wykazaniu kwoty podatku VAT do zwrotu lub do przeniesienia na kolejny okres rozliczeniowy, organ podatkowy określi wysokość nieprawidłowych kwot w prawidłowej wysokości oraz ustali dodatkowe zobowiązanie podatkowe w wysokości 30% kwoty zaniżenia zobowiązania podatkowego bądź kwoty zawyżonego podatku do zwrotu czy przeniesienia.

Przepisy wskazują również sytuacje, w których dodatkowe zobowiązanie nie będzie ustalane oraz w których dodatkowa sankcja wynosić będzie 20%, a nawet 100% (np. w przypadku odliczenia podatku VAT z tzw. pustej faktury, tzn. faktury, która nie dokumentuje rzeczywistego zdarzenia gospodarczego).

Przepisy o dodatkowym zobowiązaniu podatkowym będą miały zastosowanie do okresów rozliczeniowych przypadających po dniu 1 stycznia 2017 r.

Zwolnienie podmiotowe z VAT – nowy limit sprzedaży

Z dniem 1 stycznia 2017 r. limit sprzedaży uprawniający do skorzystania ze zwolnienia podmiotowego w podatku VAT został podniesiony do kwoty 200.000 zł. Przy czym, na mocy przepisów przejściowych, podatnicy których wartość sprzedaży w 2016 r. była wyższa niż 150.000 zł i nie przekroczyła 200.000 zł mogą wybrać w roku 2017 zwolnienie w podatku VAT.

 

Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 r.