Chcesz być informowany o wszystkich wydarzeniach w ATA Finance?
Nie masz czasu, żeby śledzić naszą stronę?

Zapisz się na newsletter!

Dobrowolne nabycie udziałów w celu ich umorzenia bez wynagrodzenia. Czy powstaje przychód?

2021-07-05

Dnia 11 marca 2021 r. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej (dalej: „Dyrektor KIS”) wydał interpretację indywidualną, sygn. akt 0111-KDIB2-1.4010.465.2020.2.AP, dotyczącą rozliczenia podatku CIT w związku z nabyciem udziałów własnych w celu ich dobrowolnego umorzenia bez wynagrodzenia.

Interpretacja dotyczyła Spółki z o. o. posiadającej siedzibę działalności gospodarczej w Polsce, która w poprzednich latach obrotowych odnotowywała straty. W celu pokrycia poniesionych strat Spółka postanowiła umorzyć własne udziały, w wyniku czego obniżeniu ulec miał kapitał zakładowy. Środki uzyskane z obniżenia kapitału zakładowego miały być następnie przeznaczone na pokrycie strat. Umorzenie miało mieć charakter dobrowolny, tzn. miało zostać dokonane za zgodą wspólników w drodze nabycia udziałów przez Spółkę. Ponadto, miało nastąpić bez wynagrodzenia.

W związku z powyższym, po stronie Spółki pojawiła się wątpliwość czy opisana czynność będzie skutkowała powstaniem przychodu w rozumieniu przepisów ustawy o CIT.

Ustawa o CIT nie zawiera ogólnej definicji przychodu podatkowego. Pewną pomoc w zdefiniowaniu pojęcia przychodu może jednak stanowić art. 12 ust. 1, zgodnie z którym przychodami są w szczególności otrzymane pieniądze, wartości pieniężne, w tym również różnice kursowe. Art. 12 ust. 3 stanowi z kolei, iż za przychody związane z działalnością gospodarczą, a także za przychody uzyskane z zysków kapitałowych uważa się należne przychody, choćby nie zostały jeszcze faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont.

Biorąc pod uwagę przywołane regulacje, Spółka zajęła stanowisko, zgodnie z którym umorzenie własnych udziałów bez wynagrodzenia nie spowoduje powstania przychodu. Nie uzyska ona bowiem z tego tytułu żadnego przysporzenia majątkowego, które w sposób ostateczny powiększałoby jej majątek.

Stanowisko to zostało w pełni zaaprobowane przez organ podatkowy. Dyrektor KIS wyjaśnił, że umorzenie udziałów w spółce z o.o. polega na wygaśnięciu wszelkich praw wynikających z tych udziałów. Bezpośrednim skutkiem tej operacji jest zmniejszenie łącznej wartości nominalnej udziałów posiadanych przez wspólników.

Co więcej, Dyrektor KIS wskazał, iż jeśli konsekwencją umorzenia udziałów jest obniżenie kapitału zakładowego Spółki, a środki uzyskane z tego obniżenia służą do pokrycia poniesionych strat, nie można mówić o powstaniu przychodu, gdyż po stronie Spółki nie nastąpi żadna realna korzyść z tego tytułu.

Niniejsza interpretacja, przemawiająca na korzyść wnioskującej Spółki, potwierdziła dotychczasowe rozstrzygnięcia organów podatkowych, zgodnie z którymi obniżenie kapitału zakładowego poprzez dobrowolne umorzenie udziałów bez wynagrodzenia nie powoduje po stronie podatnika powstania przychodu w rozumieniu przepisów ustawy o CIT, a tym samym nie wpływa na dochód podlegający opodatkowaniu tym podatkiem.

 

Natalia Szymocha, konsultant podatkowy ATA Tax Sp. z o.o.

Zainteresował Cię ten temat?

ewa.pyrkosz|atatax.pl| |natalia.szymocha|atatax.pl