Chcesz być informowany o wszystkich wydarzeniach w ATA Finance?
Nie masz czasu, żeby śledzić naszą stronę?

Zapisz się na newsletter!

Uruchomienie linii produkcyjnej. Dostawa towarów czy świadczenie usług?

2021-07-08

Realizacja dużego projektu inwestycyjnego, jakim bez wątpienia jest przygotowanie i uruchomienie linii produkcyjnej, to nie tylko wyzwanie organizacyjne i logistyczne. Inwestorzy i wykonawcy muszą również zmierzyć się z obowiązkiem prawidłowej kwalifikacji przedsięwzięcia do celów podatkowych.

Przekonała się o tym polska spółka, która otrzymała takie zlecenie od kontrahenta ze Stanów Zjednoczonych. Inwestycja służyć ma wywiązaniu się z zamówienia w zakresie produkcji oraz montażu części i akcesoriów do pojazdów lotniczych na rzecz tego kontrahenta.

Świadczenie będzie obejmowało działania, polegające na tworzeniu i aktualizacji dokumentacji projektowej, modernizacji hali produkcyjnej, przygotowaniu oprzyrządowania dla celów produkcji, kontroli jakości i zarządzaniu wdrożeniem projektu. Intencją kontrahenta w ramach projektu jest osiągnięcie pełnej gotowości produkcyjnej. Nie jest on zainteresowany poszczególnymi pracami (np. samą modernizacją hali produkcyjnej), gdyby miały one stanowić odrębne świadczenia.

W świadczeniu tego rodzaju nie można wskazać jednego, najistotniejszego elementu. Nadrzędnym celem jest finalny rezultat wykonanych prac – umożliwienie realizacji produkcji. Poszczególne elementy świadczenia traktowane rozłącznie, z perspektywy kontrahenta nie są istotne, gdyż nie spełniłyby powyższego warunku. Biorąc pod uwagę jego oczekiwania, wszystkie czynności składające się na realizację zadania, stanowią zespół powiązanych ze sobą elementów. Teoretycznie ich rozdzielenie jest możliwe, ale byłoby to niezasadne biznesowo. Znajduje to odzwierciedlenie również w sposobie kalkulacji wynagrodzenia, które obejmować będzie wszystkie wykonane czynności na danym etapie (tzw. milestone), bez wyodrębniania kosztów poszczególnych materiałów, towarów, czy usług.

Linia produkcyjna nie będzie stanowiła integralnej części budynku (hali produkcyjnej). Przymocowanie i ustabilizowanie poszczególnych elementów linii w posadzce dokonywane jest ze względów technologicznych i w szczególności służyć ma zapewnieniu bezpieczeństwa całego procesu. Nie będzie to jednak trwałe przymocowanie do budynku. W przyszłości możliwy jest demontaż linii i dalsze wykorzystanie hali do innych celów.

W tak zarysowanym i złożonym opisie planowanych działań spółka powzięła wątpliwość, czy opisany powyżej zespół działań można uznać za kompleksowe świadczenie usług w rozumieniu ustawy o VAT. Problematyczne okazało się także ustalenie miejsca świadczenia. Zastosowanie może bowiem znaleźć zasada ogólna, wynikająca z art. 28b ustawy o VAT, która skutkuje opodatkowaniem usługi w miejscu siedziby kontrahenta (USA). Tego rodzaju usługa może jednak zostać potencjalnie uznana za ściśle związaną z nieruchomością – wówczas, na postawie art. 28e ustawy o VAT byłaby opodatkowana w miejscu położenia hali produkcyjnej, czyli w Polsce.

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji z dnia 29 czerwca 2021 r. (sygn. 0113-KDIPT1-2.4012.119.2021.2.KW) uznał, że planowane przez Spółkę świadczenie ma charakter usługi kompleksowej. Jeżeli bowiem kilka czynności jest ze sobą tak ściśle powiązanych, że w aspekcie gospodarczym tworzą obiektywnie jedną całość, której rozdzielanie miałoby sztuczny charakter, to stanowią one jednolite świadczenie dla celów VAT. Organ podkreślił, że elementy świadczenia powinny być ze sobą związane z perspektywy nabywcy. Istotne jest, czy w przypadku wydzielenia poszczególnych świadczeń, będą one miały dla nabywcy istotną, praktyczną i wymaganą wartość.

W zakresie ustalenia miejsca świadczenia takiej usługi kompleksowej Dyrektor KIS stwierdził, że zasada szczególna wynikająca z art. 28e ustawy o VAT dotyczy wyłącznie usług, które odnoszą się do konkretnej nieruchomości. Za taką nie można natomiast uznać usługi wykazującej niewielki związek z daną nieruchomością. Świadczenie byłoby opodatkowane w Polsce tylko wówczas, gdyby wprost odnosiło się do konkretnej nieruchomości będącej centralnym punktem usługi lub gdyby miało na celu zmianę jej stanu prawnego, lub faktycznego. Tak ścisłego związku linii produkcyjnej z halą nie można dopatrzyć się w planowanej inwestycji.

Interpretacja zawiera ważne wskazówki dla przedsiębiorstw, które planują przeprowadzenie podobnych transakcji. Warto mieć jednak na uwadze, że prawnopodatkowa kwalifikacja poszczególnych stanów faktycznych może znacząco się różnić. Rozbieżności mogą dotyczyć tak istotnych dla opodatkowania kwestii, jak rodzaj czynności i miejsce jej opodatkowania, które wprost wpływają na podmiot zobowiązany do rozliczenia podatku. Zważywszy, że tego typu inwestycje związane są ze znacznymi nakładami finansowymi, warto poprzedzić je szczegółową analizą ich konsekwencji podatkowych.

 

Agnieszka Jasica-Skalbmierska, doradca podatkowy, ATA Tax Sp. z o.o.

Zainteresował Cię ten temat?

agnieszka.jasica|atatax.pl| |agnieszka.jasica-skalbmierska|atatax.pl