Chcesz być informowany o wszystkich wydarzeniach w ATA Finance?
Nie masz czasu, żeby śledzić naszą stronę?

Zapisz się na newsletter!

Nowe obowiązki w zakresie dokumentacji cen transferowych dla transakcji z rajami podatkowymi

2021-02-19

Początek roku przyniósł szereg zmian w prawie podatkowym, także w obszarze cen transferowych. Ustawa z dnia 28 listopada 2020 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne oraz niektórych innych ustaw, wprowadziła nowe obowiązki dokumentacyjne w zakresie transakcji z tzw. rajami podatkowymi. Omawiane zmiany weszły w życie z dniem 1 stycznia 2021 r.

Zgodnie z regulacjami, które obowiązywały do końca 2020 r., lokalną dokumentację podatkową sporządzali podatnicy dokonujący zapłaty należności na rzecz podmiotu mającego miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd na terytorium lub w kraju stosującym szkodliwą konkurencję podatkową. Dotychczas obowiązek ten dotyczył zatem transakcji zakupowych. W efekcie wprowadzonych zmian, także transakcje, w wyniku których podatnik lub spółka niebędąca osobą prawną, otrzymają zapłatę od podmiotu z raju podatkowego, objęte będą obowiązkiem przygotowania Local file. Kwota progu dokumentacyjnego niezależnie od rodzaju transakcji pozostała na poziomie 100 000 zł i jest ona ustalana dla transakcji jednorodnych.

Ponadto, nowelizacja rozszerza obowiązek sporządzenia dokumentacji lokalnej także na transakcje w ramach których rzeczywisty właściciel (ang. beneficial owner) w rozumieniu przepisów ustawy o CIT, ma miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd w tzw. raju podatkowym. Przepis ten znajduje zastosowanie, jeśli wartość transakcji w roku podatkowym (obrotowym) przekracza próg 500 000 zł, niezależnie od tego, czy pomiędzy stronami transakcji istnieją powiązania.

Jednocześnie wprowadzono domniemanie, że rzeczywisty właściciel jest podmiotem z tzw. raju podatkowego, jeśli kontrahent podatnika na którym spoczywa obowiązek przygotowania dokumentacji dokonuje w roku podatkowym rozliczeń z podmiotem mającym siedzibę lub zarząd w raju podatkowym. Co istotne, przy ustalaniu tych okoliczności wymagane jest zachowanie należytej staranności.

W praktyce, ustalenie rzeczywistego właściciela kontrahenta oraz miejsca jego lokalizacji będzie stanowić dla podatników nie lada wyznawanie. Uzyskanie takich informacji często może okazać się wręcz niemożliwe, zwłaszcza w przypadku podmiotów niepowiązanych. Dużo wątpliwości powoduje także samo pojęcie należytej staranności i kwestia jej dochowania.

Istotną zmianą jest również wprowadzenie dodatkowego elementu dokumentacji cen transferowych w zakresie wyżej wskazanych transakcji, w postaci uzasadnienia gospodarczego. Ma ono na celu wyjaśnienia przez podatnika przyczyn gospodarczych zawarcia transakcji z danym podmiotem. Ważnym elementem uzasadnienia jest test korzyści (ang. benefit test), czyli opis spodziewanych korzyści ekonomicznych, w tym podatkowych.

 

Anna Skórska, konsultant podatkowy, ATA Tax Sp. z o.o.

Zainteresował Cię ten temat?

anna.skorska|atatax.pl| |anna.skorska|atatax.pl