Chcesz być informowany o wszystkich wydarzeniach w ATA Finance?
Nie masz czasu, żeby śledzić naszą stronę?

Zapisz się na newsletter!

Schematy podatkowe mogą być przedmiotem interpretacji indywidualnych

2021-03-10

Naczelny Sąd Administracyjny w przełomowym wyroku z dnia 28 stycznia 2021 r. (sygn. akt I FSK 1703/20) potwierdził, że obowiązki związane z raportowaniem schematów podatkowych, mogą być przedmiotem indywidualnych interpretacji przepisów prawa podatkowego.

Dotychczas organy podatkowe odmawiały wydawania interpretacji w zakresie przepisów o MDR wskazując, że regulacje te są przepisami prawa procesowego, które nie mogą być przedmiotem interpretacji. Podobne stanowisko zajmowały także niektóre sądy administracyjne np. WSA w Poznaniu w wyroku z dnia 5 grudnia 2019 r. (sygn. akt I SA/Po 825/19). Z drugiej strony, pojawiały się także orzeczenia, które uznawały materialnoprawny charakter norm wynikających z przepisów o MDR, a w konsekwencji wskazywały na powinność wydawania interpretacji indywidualnych przez Dyrektora KIS (np. wyrok WSA w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 8 kwietnia 2020 r., sygn. akt I SA/Go 61/20).

Przedmiotowa sprawa dotyczyła spółki, która zawarła umowę przewozu z kontrahentem mającym siedzibę na Cyprze. Spółka powzięła wątpliwość czy czynność niepobrania podatku u źródła poprzez skorzystanie ze zwolnienia przewidzianego w umowie o unikaniu podwójnego opodatkowania, będzie wypełniała znamiona schematu podatkowego i spowoduje po jej stronie obowiązek złożenia informacji o schemacie podatkowym. Dyrektor KIS wydał postanowienie o odmowie wszczęcia postępowania, argumentując, że zagadnienie przedstawione we wniosku o wydanie interpretacji nie dotyczy przepisów prawa materialnego. Stanowisko organu potwierdził następnie Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie w wyroku z dnia 28 maja 2020 r. (sygn. akt. I SA/Kr 1419/19). Ostatecznie spółka złożyła skargę kasacyjną do NSA, który uchylił zaskarżony wyrok oraz postanowienie Dyrektora KIS.

W uzasadnieniu wyroku NSA wskazał, że przepisy zawarte w dziale III rozdziale 11a Ordynacji podatkowej nie mają charakteru jednolitego i obejmują zarówno przepisy materialne, jak i procesowe – w tym takie, które nie mogą być przedmiotem wniosku o interpretację indywidualną. Jednakże regulacje w zakresie obowiązku złożenia informacji o schemacie podatkowym, należy uznać za przepisy materialnoprawe, podlegające interpretacji przez Dyrektora KIS.

Zdaniem sądu, analizowane przepisy nakładają obowiązki o charakterze analitycznym i informacyjnym, pełniąc funkcję podobną do informacji składanych w formie zeznań i deklaracji podatkowych. W rezultacie, współtworzą one niejako regulacje zawarte w szczególności w materialnych ustawach podatkowych, które bezpośrednio wyznaczają treść i zakres obowiązków podatkowych. Za taką kwalifikacją przemawia także zamieszczenie regulacji dotyczących raportowania schematów podatkowych w dziale III Ordynacji podatkowej, poświęconym zobowiązaniom podatkowym. Nie bez znaczenia pozostaje także brak wyraźnego wyłączenia możliwości wydawania interpretacji indywidualnych w odniesieniu do obowiązków dotyczących raportowania MDR, a także fakt, że naruszenie tych obowiązków rodzi po stronie zobowiązanych sankcje karne. Sąd podkreślił również, że celem instytucji interpretacji przepisów prawa podatkowego jest zapewnienie podatnikowi bezpieczeństwa prawnego. W konsekwencji, niedopuszczalne jest ograniczenie jej stosowania w sposób dorozumiany, bez wyraźnego wskazania przez ustawodawcę.

Przedmiotowy wyrok jest pierwszym orzeczeniem NSA dotyczącym wydawania interpretacji indywidualnych w zakresie przepisów o raportowaniu schematów podatkowych. Pozostaje liczyć, że rozstrzygnięcie to wpłynie na zmianę negatywnego podejścia organów podatkowych oraz ujednolicenie rozbieżnej dotychczas linii orzeczniczej.

 

Anna Skórska, konsultant podatkowy ATA Tax Sp. z o.o.

Zainteresował Cię ten temat?

anna.skorska|atatax.pl| |anna.skorska|atatax.pl