Chcesz być informowany o wszystkich wydarzeniach w ATA Finance?
Nie masz czasu, żeby śledzić naszą stronę?

Zapisz się na newsletter!

Odpowiedź na interpelację poselską w sprawie obowiązku sporządzenia dokumentacji grupowej.

2021-08-12

W dniu 27 lipca 2021 r. Ministerstwo Finansów udzieliło odpowiedzi na interpelację poselską nr 23727 w sprawie przepisów o cenach transferowych (znak sprawy: DCT3.054.1.2021). Postawione pytania dotyczyły określenia obowiązku sporządzenia dokumentacji grupowej (Master file).

Brak informacji o spełnieniu warunków do sporządzenia Master file

Pierwsze pytanie odnosiło się do przypadku, gdy podatnik nie posiada informacji o spełnieniu przez grupę podmiotów powiązanych przesłanek obligujących do sporządzenia dokumentacji grupowej, ale uzyska oświadczenie jednostki dominującej o niespełnianiu tychże warunków. Czy takie postępowanie będzie wystarczające dla uniknięcia ewentualnych konsekwencji nieposiadania Master file?

Jak wyjaśnia Ministerstwo Finansów, przepisy z zakresu cen transferowych nie wskazują na obowiązek dokumentowania braku wystąpienia przesłanek do przygotowania dokumentacji grupowej (np. przez pozyskanie właściwego oświadczenia jednostki dominującej). Podkreślono jednak, że w takiej sytuacji podatnik powinien wykazać się należytą starannością oraz podjąć stosowne kroki w celu ustalenia spoczywających na nim obowiązków – np. analizując wysokość skonsolidowanych przychodów grupy.

Zwolnienie z przygotowania dokumentacji lokalnej a Master file

Kolejne pytanie dotyczyło konieczności przygotowania dokumentacji grupowej w sytuacji, gdy podatnik korzystał ze zwolnienia z obowiązku sporządzenia lokalnej dokumentacji cen transferowych (Local file), a zatem nie był zobowiązany do przygotowania żadnej dokumentacji lokalnej.


§

Zgodnie z przepisami ustawy o CIT i ustawy o PIT obowiązek sporządzenia grupowej dokumentacji cen transferowych dotyczy podmiotów powiązanych, konsolidowanych metodą pełną lub proporcjonalną, które są obowiązane do sporządzenia lokalnej dokumentacji cen transferowych.

§


W konsekwencji, podmiot zwolniony z obowiązku sporządzania dokumentacji lokalnej nie jest zobowiązany do przygotowania dokumentacji grupowej. Wynika to z faktu, że nie została spełniona jedna z przesłanek determinujących obowiązek sporządzenia Master file.

Transakcje rajowe z podmiotami niepowiązanymi

Odpowiadając na trzecie pytanie zadane w interpelacji, Ministerstwo Finansów wskazało, że sporządzenie dokumentacji lokalnej wyłącznie dla transakcji zawieranych z podmiotem niepowiązanym z tzw. raju podatkowego, nie pociąga za sobą obowiązku sporządzenia Master file. Spoczywa on bowiem jedynie na podmiotach powiązanych.

Stanowisko resortu finansów stanowi niewątpliwie dobrą wiadomość dla podatników. Warto jednak pamiętać, że odpowiedzi na interpelacje poselskie nie stanowią źródła prawa, a w konsekwencji zawarte w niej wyjaśnienia nie są wiążące dla organów podatkowych.

 

Anna Skórska, koordynator ds. cen transferowych ATA Tax Sp. z o.o.

Zainteresował Cię ten temat?

anna.skorska|atatax.pl| |anna.skorska|atatax.pl