Chcesz być informowany o wszystkich wydarzeniach w ATA Finance?
Nie masz czasu, żeby śledzić naszą stronę?

Zapisz się na newsletter!

Pakiet SLIM VAT

2021-01-26

Dnia 30 grudnia 2020 r. w Dzienniku Ustaw ukazała się nowelizacja ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2020 poz. 2419), która weszła w życie 1 stycznia 2021 r. Ustawa zmieniająca zawiera między innymi pakiet SLIM VAT, który ma z założenia wprowadzić wiele ułatwień dla podatników, szczególnie w zakresie dotychczasowego nadmiernego formalizmu.

Poniżej przedstawiamy podsumowanie najważniejszych zmian, które znalazły się w nowej ustawie.

Uproszczone korygowanie faktur

  • Korekty in minus

Ustawodawca zrezygnował z wymogu uzyskania potwierdzenia otrzymania faktury korygującej przez nabywcę towarów lub usługobiorcę. Warunkiem jest posiadanie przez podatnika dokumentacji, z której jasno wynika, że uzgodnił on z nabywcą towaru lub usługobiorcą warunki obniżenia podstawy opodatkowania dla dostawy towarów lub świadczenia usług określone w fakturze korygującej oraz spełnienie tych warunków w rzeczywistości jak i zgodność faktury z posiadaną dokumentacją. Jeśli podatnik nie posiada dokumentacji w okresie rozliczeniowym, w którym została wystawiona faktura korygująca, obniżenia podstawy opodatkowania dokonuje się za okres rozliczeniowy, w którym dokumentację tę uzyskał. Podatnik do końca 2021 r. w odniesieniu do faktur korygujących in minus wystawionych od 1 stycznia 2021 r. nie musi stosować nowych zasad rozliczania. Zamiast tego może wybrać dotychczasowe, jednak pod warunkiem, że ów wybór zostanie uzgodniony na piśmie pomiędzy dostawcą towarów lub świadczącym usługi, a ich nabywcą, przed wystawieniem pierwszej faktury korygującej w 2021 roku.

  • Korekty in plus

W przypadku zwiększenia podstawy opodatkowania korekty dokonuje się w rozliczeniu za okres, w którym zaistniała przyczyna jej zwiększenia (dotyczy to okoliczności zaistniałych po dokonaniu sprzedaży). Jeżeli przyczyna korekty istniała pierwotnie w czasie dokonania transakcji, podstawa opodatkowania powinna zostać podwyższona w momencie jej przeprowadzenia, a samo wystawienie faktury korygującej nie ma wpływu na wysokość zobowiązania podatkowego. Zmiana jest istotna, ponieważ do końca 2020 r. powyższa procedura nie była wyrażona jasno w przepisach co budziło wątpliwości wobec momentu ujęcia faktur korygujących in plus.

Ułatwienia dla eksporterów

Nowelizacja zapewnia eksporterom dłuższy termin na wywóz towarów w celu zachowania możliwości do skorzystania ze stawki 0% dla otrzymanej zaliczki. Dotychczas wynosił on 2 miesiące i został wydłużony do 6 miesięcy. Dzięki tej zmianie podatnicy będą rzadziej zmuszeni do dokonywania korekt, szczególnie w przypadku problematycznych dostaw długoterminowych. Mimo przekroczenia nowego terminu, podatnik nadal będzie miał prawo do dokonania stosownej korekty w rozliczeniu za okres, w którym otrzymał wymagany dokument.

Spójne kursy walut dla podatku od towarów i usług oraz podatków dochodowych

Podatnik będzie mógł stosować jednolity kurs walutowy w zakresie podatku od towarów i usług i obowiązującego go podatku dochodowego. O ile skorzystanie z tej formy rozliczania podstawy opodatkowania wyrażonej w walucie obcej ma charakter opcjonalny to jej przyjęcie będzie wiązało się z obowiązkiem stosowania przez następne 12 miesięcy. Wybór nowej metody nie wymaga złożenia zawiadomienia do urzędu skarbowego.

Korzyści przy odliczeniu VAT

Pozostałe ułatwienia dla przedsiębiorców obejmują:

  • Wydłużenie terminu do odliczenia VAT na bieżąco z trzech do czterech miesięcy;
  • Możliwość odliczenia VAT z faktur za usługi noclegowe nabyte w celu odsprzedaży;
  • Podniesienie limitu na prezenty o małej wartości z 10 zł do 20 zł.

Ograniczenie czasowe Wiążącej Informacji Stawkowej

Poza regulacją określaną pakietem SLIM VAT na uwagę zasługuje również zmiana dotycząca Wiążąca Informacja Stawkowa (WIS), która według nowych przepisów będzie ważna przez okres 5 lat od dnia jej wydania. Dla WIS, które zostały wydane przed dniem wejścia w życie ustawy przyjęto, że pozostaną one ważne przez okres 5 lat od dnia obowiązywania nowej regulacji. Ponadto WIS nie będzie wydawane jeżeli przedmiot jego wniosku jest jednocześnie przedmiotem toczącego się postępowania podatkowego, kontroli podatkowej lub kontroli celno-skarbowej.

W przypadku zainteresowania, zapraszamy do kontaktu w celu omówienia szczegółów zmian w przepisach podatkowych.

 

Jakub Janicki, konsultant podatkowy ATA Tax Sp. z o.o.

Zainteresował Cię ten temat?

anna.skorska|atatax.pl| |jakub.janicki|atatax.pl