Chcesz być informowany o wszystkich wydarzeniach w ATA Finance?
Nie masz czasu, żeby śledzić naszą stronę?

Zapisz się na newsletter!

Obowiązek sporządzenia dokumentacji lokalnej występuje jedynie w transakcjach z podmiotami powiązanymi, które nie są objęte wyłączeniem na podstawie art. 11n Ustawy o CIT

2021-09-28

Dnia 15 września 2021 r. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej (dalej: „Dyrektor KIS”) wydał interpretację indywidualną, sygn. 0111-KDIB1-2.410.300.2021.ANK, dotyczącą obowiązku sporządzenia lokalnej dokumentacji cen transferowych na podstawie przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (dalej: Ustawa o CIT).

Z wnioskiem o wydanie interpretacji wystąpiła spółka mająca siedzibę na terytorium Polski, należąca do grupy kapitałowej, której działalnością jest realizacja i komercjalizacja projektów mieszkalnych. W ramach prowadzonej działalności wnioskodawca udzielał pożyczek na rzecz podmiotów powiązanych. Żaden z podmiotów uczestniczących w transakcji  jako podatnik podatku dochodowego w 2020 r. nie korzystał ze zwolnienia podmiotowego, ani też ze zwolnienia przedmiotowego w związku z prowadzeniem działalności na terenie specjalnej strefy ekonomicznej. Co więcej, część z podmiotów powiązanych, z którymi wnioskodawca dokonywał w roku podatkowym 2020 transakcję kontrolowaną osiągnęła za 2020 r. dochód podatkowy, a część poniosła stratę podatkową.

W myśl art. 11n pkt 1 Ustawy o CIT podmioty powiązane mające miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej mogą być zwolnione z obowiązku sporządzenia dokumentacji lokalnych jeżeli  spełnią łącznie następujące warunki:

  • nie korzystają ze zwolnienia, o którym mowa w art. 6 (zwolnienie podmiotowe),
  • nie korzystają ze zwolnienia, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 34 i 34a (zwolnienie przedmiotowe w związku z działalnością na terenie SSE lub w ramach PSI),
  • nie poniosły straty podatkowej.

Zgodnie z przedstawionym w interpretacji stanem faktycznym wskazany w przepisach limit transakcyjny dla transakcji jednorodnej został przekroczony. Z tego względu wątpliwością wnioskodawcy było ustalenie czy w sytuacji, gdy dokonywał on transakcji kontrolowanej o charakterze jednorodnym z podmiotami powiązanymi, które spełniają oraz nie spełniają łącznie warunków uprawniających do zwolnienia z obowiązku dokumentacyjnego, to obowiązek taki występuje:

  • jedynie w zakresie transakcji kontrolowanej z tymi podmiotami powiązanymi, które nie spełniają łącznie warunków określonych w art. 11n pkt 1 Ustawy o CIT,
  • czy też w zakresie transakcji kontrolowanej ze wszystkimi podmiotami powiązanymi, nawet jeśli część z nich spełnia łącznie warunki, o których mowa w art. 11n pkt 1 Ustawy o CIT.

Zdaniem wnioskodawcy jest on zobowiązany jedynie do sporządzenia lokalnej dokumentacji cen transferowych w zakresie transakcji kontrolowanej z tymi podmiotami powiązanymi, które nie spełniają łącznie warunków uprawniających do zwolnienia.

Powyższe stanowisko potwierdził organ podatkowy w przedmiotowej interpretacji indywidualnej. Dyrektor KIS zwrócił uwagę na treść art. 11I ust. 3 Ustawy o CIT, zgodnie z którym określając wartość transakcji kontrolowanych o charakterze jednorodnym nie uwzględnia się wartości transakcji kontrolowanych, o których mowa w art. 11n Ustawy o CIT, co oznacza, że wartość transakcji (i progi dokumentacyjne) należy ustalać jedynie dla tej części transakcji, która nie podlega zwolnieniu.

Biorąc pod uwagę powyższe, obowiązek sporządzenia lokalnej dokumentacji cen transferowych występuje jedynie w zakresie transakcji kontrolowanej z tymi podmiotami powiązanymi, które nie spełniają łącznie warunków uprawniających do zwolnienia (przy założeniu spełnienia innych warunków ustawowych dotyczących obowiązku sporządzenia lokalnej dokumentacji cen transferowych).

 

Kinga Duszna, konsultant podatkowy, ATA Tax Sp. z o.o.

Zainteresował Cię ten temat?

kinga.duszna|atatax.pl| |kinga.duszna|atatax.pl