Chcesz być informowany o wszystkich wydarzeniach w ATA Finance?
Nie masz czasu, żeby śledzić naszą stronę?

Zapisz się na newsletter!

Praktyczny przewodnik po VAT e-commerce – cz. 1

2021-09-10

Z dniem 1 lipca 2021 r. do ustawy o podatku od towarów i usług został wprowadzony szereg zmian dotyczących handlu elektronicznego w ramach tzw. pakietu VAT e-commerce. Celem nowych uregulowań jest uszczelnienie systemu VAT w sektorze handlu elektronicznego. Przyjęte rozwiązania przewidują nowe instytucje oraz zasady dokonywania rozliczeń VAT z tytułu prowadzonej międzynarodowej działalności handlowej, w szczególności pomiędzy polskimi przedsiębiorcami dokonującymi transgranicznych dostaw towarów oraz świadczących transgraniczne usługi na rzecz unijnych konsumentów tzw. działalność B2C.

Wprowadzone zmiany stanowią nowość dla polskich przedsiębiorców i wywołują wątpliwości co do ich właściwego stosowania, dlatego też Ministerstwo Finansów w 1 września 2021 r. wydało wiążące objaśnienia podatkowe stanowiące praktyczny przewodnik po głównych założeniach VAT e-commerce.

W objaśnieniach podatkowych zawarta została analiza najważniejszych kwestii w zakresie:

 

1)  WSTO – wewnątrzwspólnotowej sprzedaży towarów na odległość

 • WSTO odpowiada uchylonym instytucjom sprzedaży wysyłkowej z i na terytorium kraju obowiązujących przed wprowadzeniem pakietu VAT e-commerce,
 • warunkiem jest uczestniczenie dostawcy (w sposób bezpośredni bądź pośredni) w transporcie bądź wysyłce towarów,
 • Miejscem dostawy jest co do zasady państwo członkowskie, w którym kończy się transport bądź wysyłka towarów,
 • Próg determinujący miejsce opodatkowania uległ obniżeniu do wysokości 10 000 EUR (42 000 PLN),
 • Podatnik ma możliwość wyboru miejsca opodatkowania dokonywanych transakcji e-handlu w państwie konsumpcji, nawet w przypadku nieprzekroczenia określonego limitu (10 000 EUR). Jednakże, zmiana miejsca opodatkowania będzie odnosić się do wszystkich dostaw, w szczególności do dostaw dokonywanych na terytorium innych państw członkowskich,
 • obowiązek podatkowy powstaje zgodnie z wewnętrznymi regulacjami państwa, w którym transakcja jest opodatkowana,
 • Niezbędne jest uzyskanie dokumentów potwierdzających dostarczenie towarów na terytorium innego państwa członkowskiego. Nieuzyskanie odpowiedniej dokumentacji w terminie złożenia rozliczenia VAT za bieżący bądź następny okres rozliczeniowy, skutkuje obowiązkiem wykazania dostawy towarów z właściwą stawką VAT,
 • Obowiązek wystawiania faktur zależy od tego, czy przedsiębiorca korzysta z unijnej procedury OSS (One Step Shop) i korzysta ze zwolnienia od wystawiania faktur VAT, czy też nie korzysta z procedury unijnej OSS i ma obowiązek wystawić fakturę VAT,
 • WSTO opodatkowana w Polsce stanowi dostawę towarów dla celów raportowania w pliku JPK_V7​.

 

2)  PLATFORMA – interfejs elektroniczny

 • Interfejs elektroniczny oznacza dowolne urządzenie bądź oprogramowanie pozwalające na nawiązanie kontaktu pomiędzy sprzedawcą, a użytkownikiem dokonującym zakupu, np. portale, strony internetowe, platformy, interfejsy oprogramowania aplikacji (API).
 • Platforma ma zastosowanie wyłącznie do określonych rodzajów dostaw B2C, tj. SOTI, WSTO oraz dostawa towarów na terytorium UE.
 • Platforma może być uznana za dostawcę i zobowiązana do działania jak podatnik VAT, a więc rozliczania podatku VAT oraz innych obowiązków.
 • Przeniesienie odpowiedzialności za zobowiązanie w podatku VAT z tytułu określonych dostaw na podatników prowadzących działalność gospodarczą w zakresie posiadania, prowadzenia bądź zarządzania interfejsami elektronicznymi, niezależnie czy siedziba działalności (stałe miejsce prowadzenia działalności) znajduje się na terytorium UE, czy w państwie trzecim.
 • Obowiązek podatkowy powstaje z chwilą zaakceptowania płatności, czyli momentu, w którym dostawca sprzedający towary poprzez interfejs elektroniczny otrzymują potwierdzenie płatności, wiadomość o autoryzacji płatności lub zobowiązanie nabywcy do dokonania płatności, w zależności od tego, które z tych zdarzeń nastąpi wcześniej (bez względu na to, kiedy dojdzie do faktycznej zapłaty kwoty pieniężnej).
 • Obowiązek wystawiania faktur zależy od tego, czy przedsiębiorca korzysta z unijnej procedury OSS, a tym samym ze zwolnienia od wystawiania faktur VAT, czy też nie korzysta z procedury unijnej OSS i ma obowiązek wystawić fakturę VAT.
 • Procedura OSS.

 

3)  Procedura OSS dzieli się na procedurę unijną oraz nieunijną.

 • Z procedury unijnej mogą skorzystać przedsiębiorcy:
  • posiadający siedzibę działalności (stałe miejsce prowadzenia działalności) na terytorium UE w celu rozliczania i uiszczania należnego podatku VAT z tytułu WSTO,
  • świadczący usługi na rzecz konsumentów (B2C), dla których miejscem świadczenia jest państwo UE, w którym nie posiada on siedziby (stałego miejsca prowadzenia działalności),
  • przedsiębiorcy nieposiadający siedziby działalności (stałego miejsca prowadzenia działalności) na terytorium UE w celu deklarowania i rozliczania podatku VAT z tytułu WSTO.
 • Rejestracja do procedury OSS oznacza, że przedsiębiorca będzie zobowiązany do rozliczania należnego podatku VAT od wszystkich czynności objętych procedurą, wyłącznie w ramach procedury OSS.
 • Z procedury nieunijnej mogą skorzystać przedsiębiorcy nieposiadający siedziby działalności (stałego miejsca prowadzenia działalności) na terytorium UE, którzy świadczą usługi na rzecz konsumentów (B2C) podlegające opodatkowaniu VAT na terytorium UE.
 • W procedurze OSS podatek naliczony rozlicza się na zasadach VAT-REFUND, chyba że przedsiębiorca jest zarejestrowany w danym państwie z tytułu innych czynności nieobjętych procedurami OSS – wówczas podatek naliczony należy rozliczyć w deklaracji składanej w tym państwie.

Ze względu na szeroki zakres zagadnień dotyczących VAT e-commerce oraz poddanie analizie wielu nowych instytucji, zakres opublikowanych objaśnień podatkowych przez Ministerstwo Finansów jest bardzo szeroki.

W kolejnym artykule przedstawione zostaną zagadnienia dotyczące kolejnych zmian związanych z VAT e-commerce.

 

Martyna Przegalińska, konsultant podatkowy, ATA Tax Sp. z o.o.

Zainteresował Cię ten temat?

martyna.przegalinska|atatax.pl| |martyna.przegalinska|atatax.pl