Chcesz być informowany o wszystkich wydarzeniach w ATA Finance?
Nie masz czasu, żeby śledzić naszą stronę?

Zapisz się na newsletter!

Polski Ład 2.0. - zmiany w podatku dochodowym od dnia 1 lipca 2022 r.

2022-05-24

Dnia 13 maja 2022 r. pod obrady Senatu przekazany został przez Sejm Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (tzw. Polski Ład 2.0.). Nowelizacja ustawy o PIT jest odpowiedzią na sygnały płynące od podatników w zakresie doprecyzowania przepisów oraz wprowadzenia korzystnych rozwiązań dla tych grup, które straciły na regulacjach obowiązujących od dnia 1 stycznia 2022 r.

 

W artykule przedstawiamy najważniejsze założenia projektu ustawy.

 

1. Obniżenie stawki podatku dochodowego od osób fizycznych z 17% na 12% dla podatników rozliczających się na skali

Proponowane rozwiązania przewidują obniżenie stawki podatku dochodowego od osób fizycznych dla podatników rozliczających się według skali podatkowej z 17% na 12%.  Stawka podatku będzie miała zastosowanie wyłącznie do wysokości progu podatkowego, to znaczy do 120 000 złotych dochodu. W wyniku omawianej zmiany modyfikacji ulegnie kwota zmniejszająca podatek (z wysokości 5100 zł do wysokości 3600 zł).

 

2. Możliwość częściowego odliczenia składki zdrowotnej

Możliwość częściowego odliczenia składki zdrowotnej to rozwiązanie przeznaczone wyłącznie dla podatników opłacających podatek liniowy, ryczałt od przychodów ewidencjonowanych albo kartę podatkową. Odliczenie składki na ubezpieczenie zdrowotne polegać będzie na:

  • pomniejszeniu dochodu o zapłacone składki zdrowotne do wysokości limitu wynoszącego 8700 złotych – dla osób rozliczających podatek liniowy;
  • pomniejszeniu przychodów o 50% zapłaconych składek zdrowotnych – dla osób stosujących ryczałt;
  • pomniejszeniu podatku dochodowego o 19% zapłaconej składki zdrowotnej – dla osób stosujących kartę podatkową.

 

3. Powrót wspólnego rozliczenia z dzieckiem dla samotnie wychowujących

Zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami rodzice samotnie wychowujący dziecko mogą stosować ulgę w wysokości 1500 złotych rocznie. W wyniku postulowanych zmian ulga ta ma zostać zlikwidowana i  zakładane jest przywrócenie możliwości wspólnego rozliczenia rodzica z dzieckiem na zasadach obowiązujących przed wejściem w życie przepisów Nowego Ładu. Zmianie ma ulec także limit dochodów pełnoletniego dziecka, warunkujący prawo do dokonania wspólnego rozliczenia.

 

4. Likwidacja ulgi dla klasy średniej

Projektowane zmiany przewidują likwidację ulgi dla klasy średniej. Z uwagi na skomplikowany algorytm oraz ograniczony katalog podmiotów uprawnionych do korzystania, wspomniana ulga budziła szereg kontrowersji. Zgodnie z uzasadnieniem do projektu rekompensatą za uchyloną ulgę ma być obniżenie stawki podatku dochodowego od osób fizycznych do wysokości 12%.

 

5. Ujednolicenie terminów do złożenia formularzów PIT

Projekt wydłuża termin do złożenia zeznań podatkowych dla podatników zryczałtowanego podatku dochodowego. Podatnicy będą mieli czas na składanie zeznań podatkowych do 30 kwietnia roku następnego po roku podatkowym (dotychczas obowiązek złożenia zeznań upływał z ostatnim dniem lutego). Termin ten obowiązywać będzie już dla zeznań składanych za 2022 rok.

 

6. Modyfikacja ulgi na zabytki

Ulga na zabytki dotyczyć będzie odliczenia od podstawy opodatkowania wydatków na remont oraz wpłat na fundusz remontowy wspólnoty mieszkaniowej lub spółdzielni mieszkaniowej. Z preferencji nie będzie można skorzystać w stosunku do wydatków przeznaczonych na nabycie budynku. Ponadto, projekt przewiduje wprowadzenie dodatkowego warunku uprawiającego do skorzystania z odliczenia. Będzie ono przysługiwać, jeżeli w momencie poniesienia wydatku podatnik będzie posiadać sporządzone na piśmie pozwolenie wojewódzkiego konserwatora zabytków natomiast po poniesieniu tego wydatku uzyska zaświadczenie wojewódzkiego konserwatora zabytków potwierdzające wykonanie prac.

 

7. Doprecyzowanie przepisów związanych z podleganiem pod ubezpieczenie zdrowotne osób powołanych do pełnienia funkcji na mocy aktu powołania

Z uwagi na nieprecyzyjne brzmienie przepisów ustawodawca postanowił doprecyzować  przepisy odnoszące się do opłacania ubezpieczenia zdrowotnego przez osoby powołane do pełnienia funkcji na mocy aktu powołania, wskazując wprost, że składki na ubezpieczenie zdrowotne będę mieli obowiązek opłacać prokurenci. Ponadto, projekt ustawy przewiduje zwolnienie z obowiązku opłacania składki zdrowotnej przez osoby uzyskujące przychody związane z pełnieniem obowiązków społecznych lub obywatelskich oraz przychody osób, którym organ władzy lub administracji państwowej albo samorządowej, sąd lub prokurator zlecił wykonanie określonych czynności. Zwolnienie będzie miało zastosowanie do wysokości wynagrodzenia nieprzekraczającego 6000 złotych rocznie.

 

 

Projekt przewiduje ponadto możliwość stosowania kwoty wolnej od podatku do umów zleceń na etapie naliczania zaliczek na podatek dochodowy oraz  ponowny wybór rozliczenia na skali podatkowej dla tych podatników, którzy wybrali opodatkowanie dochodów ryczałtem albo podatkiem liniowym. Obecnie trwają prace nad ustawą w Senacie.

 

 

 

Katarzyna Czerwińska-Sabała, konsultant podatkowy, ATA Tax Sp. z o.o.

Zainteresował Cię ten temat?

katarzyna.czerwinska-sabala|atatax.pl| |katarzyna.czerwinska-sabala|atatax.pl