Chcesz być informowany o wszystkich wydarzeniach w ATA Finance?
Nie masz czasu, żeby śledzić naszą stronę?

Zapisz się na newsletter!

Polski Ład 3.0 – jakie zmiany czekają podatników CIT w 2023 roku?

2022-12-01

Rok 2022 przyniósł wiele zmian w prawie podatkowym, wśród których, jednymi z największych oraz budzących najliczniejsze wątpliwości były reformy wprowadzone w ramach tzw. Polskiego Ładu. Biorąc pod uwagę, iż rok 2022 zbliża się ku końcowi, a wspomniane zmiany wciąż przysparzają podatnikom niemało problemów, warto przyjrzeć się nowelizacjom przepisów, które ustawodawca przygotował na nadchodzący rok.

Najważniejsze zmiany mające wejść w życie wraz z 1 stycznia 2023 r. przewidziane zostały w ustawie z dnia 7 października 2022 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (dalej: „Polski Ład 3.0”). Zestawienie najbardziej znaczących nowelizacji w ramach niniejszej ustawy przedstawione zostało poniżej.

  1. Modyfikacja i odroczenie stosowania przepisów o minimalnym podatku dochodowym

Minimalny podatek dochodowy to rozwiązanie, które zostało wprowadzone do ustawy o CIT wraz z 1 stycznia 2022 r. Celem wprowadzenia tego podatku było ograniczenie problemu zaniżania dochodów przez podatników, którzy w wyniku działań optymalizacyjnych, przez dłuższy okres funkcjonowania na rynku, wykazywali niski dochód lub stratę. Po raz pierwszy podatnicy mieli zapłacić minimalny podatek dochodowy w odniesieniu do roku podatkowego kończącego się 31 grudnia 2022 r., jednak na mocy Polskiego Ładu 3.0 pobór podatku minimalnego zawieszony został do 31 grudnia 2023 r. Ponadto, w ustawie uwzględniono również liczne zmiany co do konstrukcji samego podatku.

  1. Uchylenie przepisów o ukrytej dywidendzie

Regulacje dotyczące tzw. ukrytej dywidendy, które zostały zawarte w pierwszej wersji Polskiego Ładu miały z założenia zapobiec dystrybucji zysku ze spółek będących podatnikami podatku CIT do wspólników, która to powodowała zmniejszenie dochodu podatnika, poprzez zaliczenie do kosztów uzyskania przychodu określonej płatności. W celu ograniczenia niniejszej praktyki z dniem 1 stycznia 2023 r. planowane było dodanie do ustawy o CIT przepisów, które nie pozwalałyby na zaliczenie do kosztów uzyskania przychodów wartości świadczeń mających charakter ukrytej dywidendy. W ramach Polskiego Ładu 3.0 przepisy o ukrytej dywidendzie zostały jednak uchylone.

  1. Uproszczenie przepisów o uldze na złe długi

Na mocy Polskiego Ładu 3.0 uproszczone zostały także obowiązki administracyjne w zakresie ulgi na złe długi. Od 1 stycznia 2023 r. podatnicy nie będą mieli już obowiązku wykazywania w zeznaniu CIT-8 wierzytelności lub zobowiązania, z którymi związane są zwiększenia lub zmniejszenia wynikające z ulgi na złe długi. W związku z powyższym, podatnicy nie będą również zobowiązani do wypełniania informacji CIT/WZ.

  1. Zmiany w estońskim CIT

Ryczałt od dochodów spółek, czyli tzw. estoński CIT został wprowadzony do polskiego porządku prawnego z początkiem 2021 roku. Co do zasady, istotą estońskiego CIT jest brak opodatkowania wypracowanego  przez spółkę zysku aż do momentu przekazania go właścicielom. Z opodatkowania estońskim CIT skorzystać mogą podatnicy, którzy poza spełnieniem określonych warunków wskazanych w ustawie, złożą właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego zawiadomienie o wyborze opodatkowania dochodu w tej formie. Jako iż do tej pory część zasad związanych ze stosowaniem estońskiego CIT mogła wydawać się niejasna, ustawodawca zdecydował się znowelizować niektóre z przepisów wraz z 1 stycznia 2023 roku. Wśród najważniejszych zmian wprowadzonych do ustawy o CIT w ramach Polskiego Ładu 3.0 należy wymienić:

  • dodanie art. 28m ust. 4a, zgodnie z którym do wydatków niezwiązanych z działalnością gospodarczą nie zalicza się wydatków i odpisów amortyzacyjnych oraz odpisów z tytułu trwałej utraty wartości związanych z używaniem samochodów osobowych, środków transportu lotniczego oraz innych składników majątku (w pełnej wysokości – w przypadku, gdy składnik majątku wykorzystywany jest wyłącznie na cele działalności gospodarczej, bądź w wysokości 50% - w przypadku, gdy składnik majątku wykorzystywany jest nie tylko na cele działalności gospodarczej);
  • doprecyzowanie art. 28j ust 5 wskazującego na możliwość wyboru przez podatnika opodatkowania w formie estońskiego CIT w trakcie roku;
  • wskazanie wprost w treści art. 7aa ust. 5 pkt 1, iż zobowiązanie podatkowe z tytułu tzw. korekty wstępnej wygasa w całości również po upływie co najmniej jednego pełnego okresu opodatkowania estońskim CIT, tj. 4 lat podatkowych;
  • modyfikację warunków odnoszących się do minimalnego zatrudnienia (zmiany w zakresie art. 28j ust. 1 pkt 3 lit. b oraz ust. 3 pkt 2).

Wskazane powyżej zamiany to jedynie niektóre z wprowadzanych przez Polski Ład 3.0. Ustawa przewiduje bowiem również nowelizację przepisów w zakresie opodatkowania podatkiem od przerzuconych dochodów, zmiany w podatku u źródła oraz w zakresie tzw. pośrednich transakcji rajowych, rozliczania strat przez podatkowe grupy kapitałowe oraz zagranicznych jednostek kontrolowanych. Z puntu widzenia podatników, warto więc już teraz zapoznać się z nowymi rozwiązaniami zawartymi w Polskim Ładzie 3.0 i przygotować się na nadchodzące zmiany.

 

Natalia Szymocha, konsultant podatkowy, ATA Tax Sp. z o.o.

Zainteresował Cię ten temat?

natalia.szymocha|atatax.pl| |natalia.szymocha|atatax.pl