Chcesz być informowany o wszystkich wydarzeniach w ATA Finance?
Nie masz czasu, żeby śledzić naszą stronę?

Zapisz się na newsletter!

Kwota kapitału wskazana w umowie czy kwota kapitału faktycznie udostępnionego? Którą wartością należy się kierować ustalając obowiązek sporządzenia dokumentacji cen transferowych dla transakcji pożyczki?

2022-07-27

Obowiązek sporządzenia dokumentacji cen transferowych przez podmioty powiązane wynika z ustawy o CIT, a celem takiej dokumentacji jest wykazanie, iż ceny transferowe pomiędzy podmiotami powiązanymi zostały ustalone na warunkach, które ustaliłyby między sobą podmioty niepowiązane.

W przypadku transakcji finansowych (wśród których mieści się również transakcja pożyczki) obowiązek sporządzenia lokalnej dokumentacji cen transferowych powstaje, gdy wartość transakcji kontrolowanej o charakterze jednorodnym, pomniejszona o wartość podatku VAT, przekroczy w danym roku obrotowym wartość 10 mln PLN.

Do tej pory pojawiało się jednak wiele wątpliwości w odniesieniu do tego, czy na potrzeby ustalenia obowiązku sporządzenia dokumentacji cen transferowych dla transakcji pożyczki decydujące znaczenie powinna mieć kwota kapitału wskazana w umowie czy kwota kapitału faktycznie udostępnionego w danym roku.

Dnia 12 lipca 2022 r. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej (dalej: „Dyrektor KIS”) wydał interpretację indywidulaną w powyższej sprawie.

Sytuacja dotyczyła podmiotu udzielającego pożyczek na rzecz spółek zależnych należących do tej samej grupy. Wątpliwości podatnika odnosiły się do dwóch sytuacji, w których to Spółka udzielała podmiotom powiązanym pożyczek na podstawie umów w kwotach wskazanych w umowach w wysokości przekraczającej próg dokumentacyjny ustalony na poziomie 10 mln PLN, jednak:

  • w pierwszym przypadku, wykorzystana w danym roku kwota kapitału pożyczki nie przekraczała 10 mln PLN;
  • w drugim przypadku, kwota kapitału pożyczki została w pełni wykorzystana w danym roku, lecz w wyniku spłaty części kwoty kapitału pożyczki, w roku kolejnym wartość kapitału pożyczki wynosiła poniżej 10 mln PLN.

Wnioskodawca stał na stanowisku, iż w odniesieniu do pierwszej sytuacji, w której to kwota pożyczki wskazana w umowie przekroczyła próg dokumentacyjny na poziomie 10 mln PLN, lecz kwota kapitału pożyczki wykorzystanego w danym roku już nie – brak jest obowiązku dokumentacyjnego dla takiej transakcji. Istotna bowiem z punktu widzenia ustalenia obowiązku sporządzenia lokalnej dokumentacji cen transferowych jest wartość kapitału pożyczki faktycznie wykorzystanego.

W odniesieniu natomiast do drugiej sytuacji, gdzie kwota kapitału pożyczki, która przekroczyła próg dokumentacyjny na poziomie 10 mln PLN została w pełni wykorzystana w danym roku, lecz w wyniku spłaty części kwoty, w roku kolejnym wartość kapitału pożyczki wyniosła mniej niż 10 mln PLN – obowiązek dokumentacyjny dla takiej transakcji powstaje jedynie w odniesieniu do pierwszego roku, w którym to kapitał został udostępniony, natomiast w odniesieniu do roku kolejnego, w którym to część kapitału została spłacona, brak jest takiego obowiązku.

Dyrektor KIS w pełni podzielił powyższe stanowisko przedstawione przez wnioskodawcę, potwierdzając, iż w przypadku transakcji pożyczki przy ustalaniu obowiązku dokumentacyjnego należy kierować się faktycznie wykorzystaną wartością kapitału lub wartością kapitału faktycznie udostępnionego (pozostającego do dyspozycji) w danym roku.

Pozostaje mieć nadzieję, iż niniejsza interpretacja, będąca pierwszą przemawiającą na korzyść podatnika w tym zakresie, utrwali nowe podejście organów, korzystne dla podatników.

 

Natalia Szymocha, konsultant podatkowy ATA Tax Sp. z o.o.

Zainteresował Cię ten temat?

natalia.szymocha@atatax.pl