Chcesz być informowany o wszystkich wydarzeniach w ATA Finance?
Nie masz czasu, żeby śledzić naszą stronę?

Zapisz się na newsletter!

Podatek CIT/MIT znów obowiązuje. Nie zapomnij dziś go zapłacić!

2022-07-20

W związku ze zniesieniem stanu epidemii w Polsce przypominamy, że czerwiec 2022 r. jest pierwszym miesiącem, od którego należy pamiętać o kalkulacji podatku od przychodów z budynków (CIT/MIT).  

Podstawę opodatkowania podatku CIT/MIT jest wartość początkowa budynków, pomniejszona o kwotę 10 mln złotych (ustalana na pierwszy dzień każdego miesiąca). Stawka podatku CIT/MIT wynosi 0,035%.  

Przy kalkulacji podatku CIT/MIT niezbędne jest posiadanie i comiesięczne aktualizowanie spisu budynków, z wyszczególnieniem ich wartości początkowej oraz wielkości wynajmowanej powierzchni. Podatku CIT/MIT nie ustala się w przypadku, gdy wielkość wynajmowanej powierzchni nie przekracza 5% całej powierzchni budynku.

Przykład:  

Podatnik wykazuje w swojej ewidencji środków trwałych budynek, którego jest właścicielem. W lipcu 2022 r. ich wartość początkowa wynosi 20.000.000 zł a jego powierzchnia wynosi 1.000 m2. Podatnik wynajmuje 80% dostępnej powierzchni innym podmiotom. Podatek CIT/MIT kalkuluje się w następujący sposób: (1) podstawa opodatkowania CIT/MIT: 80% * 20.000.000 zł = 16.000.000zł, następnie 16.000.000 - 10.000.000 zł = 6.000.000 zł, (2) kalkulacja CIT/MIT: 6.000.000 zł * 0,035% = 5.600 zł. 

Jeżeli podatnik posiada udział w kapitale innego podmiotu, występując jako podmiot z nim powiązany, kwotę pomniejszającą podstawę opodatkowania ustala się w takiej proporcji, w jakiej przychód z budynków pozostaje do ogólnej kwoty takich przychodów podatnika oraz podmiotów z nim powiązanych.  

Przykład:  

Spółka A jest właścicielem budynku, który wynajmuje w całości innym jednostkom, wykazując przy tym przychody w wysokości 20.000.000 zł miesięcznie. Ponadto spółka posiada 70 proc. udziałów w kapitale spółki B i 50 proc. udziałów w kapitale spółki C. Spółki B i C także w swej ewidencji środków trwałych posiadają budynki, które wynajmują, a przychody dotyczące tych budynków stanowią odpowiednio kwoty: spółka B – 12.000.000 zł spółka C — 18.000.000 zł. W analizowanym miesiącu w spółce A kwota, pomniejszająca podstawę opodatkowania podatkiem CIT/MIT (stanowiąca proporcjonalne do przychodów ze środków trwałych powiązanych spółek pomniejszenie ustawowej kwoty o 10.000.000 zł), ustalana jest następująco: (1) 10.000.000 zł x [20.000.000 zł/(20.000.000 zł + 12.000.000 zł + 18.000.000 zł)] = 4.000.000 zł. Tym samym Podstawa opodatkowania podatkiem CIT/MIT dla spółki A wyniesie w analizowanym miesiącu: (1) 20.000.000 – 4.000.000 = 16.000.000 zł, (2) a podatek CIT/MIT: 16.000.000 zł x 0,00035 = 2.100 zł.  

Podatnicy CIT i PIT są obowiązani obliczać podatek CIT/MIT za każdy miesiąc i wpłacać go na rachunek urzędu skarbowego w terminie do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, za który podatek jest należny. Podatnicy mogą również odliczać kwotę zapłaconego CIT/MIT za dany miesiąc od kwoty zaliczki na podatek dochodowy. Jeśli podatnicy rozliczają zaliczki kwartalnie, odliczeniu podlega podatek od przychodu z budynków za każdy miesiąc danego kwartału.  

W przypadku gdy CIT/MIT za dany miesiąc jest wyższy niż kwota zaliczki na podatek CIT to podatnik pomniejsza należną zaliczkę na podatek CIT za dany miesiąc. Tym samym, wpłaca jedynie CIT/MIT bez wpłacania zaliczki.  

Przykład: 

Zaliczka na CIT w Spółce wyniosła 7.000 zł, z kolei podatek CIT/MIT wyniósł 10.000 zł. W takim przypadku Spółka wpłaca podatek CIT/MIT w pełnej wysokości i nie wpłaca zaliczki na podatek CIT, gdyż podatek CIT/MIT w pełni konsumuje zaliczkę. 

Jeśli kwota podatku CIT/MIT za dany miesiąc jest niższa niż zaliczka na podatek CIT podatnik ma dwie możliwości: (1) zapłacić jedynie zaliczkę na podatek CIT za ten miesiąc lub (2) zapłacić podatek CIT/MIT oraz zaliczkę na podatek CIT pomniejszoną o zapłacony CIT/MIT.  

Przykład: 

Zaliczka na CIT w Spółce wyniosła 23.000 zł, podatek CIT/MIT wyniósł 10.000 zł. W takim przypadku Spółka może: (1) wpłacić wyłącznie zaliczkę na podatek CIT w wysokości 23.000 zł lub (2) wpłacić podatek CIT/MIT 10.000 zł i zaliczkę na podatek CIT w wysokości 13.000 zł. 

 

Tadeusz Wnuk

konsultant podatkowy, ATA Tax Sp. z o.o.
 

 

Zainteresował Cię ten temat?

tadeusz.wnuk@atatax.pl