Chcesz być informowany o wszystkich wydarzeniach w ATA Finance?
Nie masz czasu, żeby śledzić naszą stronę?

Zapisz się na newsletter!

SLIM VAT 3 – pakiet zmian ułatwiających rozliczenie podatku VAT

2022-02-24

31 stycznia 2022 r.  Ministerstwo Finansów poinformowało o rozpoczęciu prekonsultacji w zakresie nowego pakietu rozwiązań dotyczącego rozliczania podatku VAT, tzw. pakietu Slim VAT 3.

Zgodnie z zapowiedziami, pakiet Slim VAT 3 powinien m.in. uprościć rozliczanie podatku VAT, poprawić płynność finansową firm, a także ujednolicić zasady stosowania kursów walut w odniesieniu do faktur korygujących.

Ułatwienie rozliczenia podatku VAT

Obecnie, prawo do odliczenia podatku VAT z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów (dalej: „WNT”) powstaje pod warunkiem, że podatnik otrzyma fakturę dokumentującą taką transakcję w terminie 3 miesięcy od upływu miesiąca, w którym powstał obowiązek podatkowy. W przypadku nieotrzymania faktury we wskazanym terminie, podatnik obowiązany jest do pomniejszenia kwoty podatku naliczonego w bieżącej deklaracji podatkowej.

Zgodnie z założeniami pakietu Slim VAT 3 powyższe zasady mają ulec całkowitej zmianie, jak bowiem wynika z projektu, przy odliczaniu podatku naliczonego z tytułu WNT nie będzie konieczne posiadanie faktury, a co za tym idzie, podatek naliczony i należny z tytułu WNT będą zawsze rozliczane dokładnie w tym samym okresie rozliczeniowym.

Ponadto, pakiet Slim VAT 3 przewiduje podwyższenie limitu pozwalającego na uznanie przedsiębiorców za tzw. małych podatników. Stosownie do projektowanych zmian, uprawnieni do stosowania metody kasowej oraz rozliczeń kwartalnych będą podatnicy, których wartości sprzedaży (wraz z kwotą podatku) nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej 2 000 000 EUR (obecnie jest to kwota 1 200 000 EUR).

Poprawa płynności finansowej firm

Rachunek VAT jako rachunek o ograniczonej możliwości do korzystania ze środków na nim zgromadzonych od samego początku budził wśród przedsiębiorców niepokój związany z potencjalnym obniżeniem ich płynności finansowej.

W związku z powyższym, w ramach pakietu Slim VAT 3, Ministerstwo Finansów zdecydowało się rozszerzyć katalog należności, które będą mogły być regulowane środkami z rachunku VAT o kolejne pozycje, tj. o:

  • podatek od sprzedaży detalicznej;
  • podatek od wydobycia niektórych kopalin;
  • podatek tonażowy;
  • zryczałtowany podatek od wartości sprzedanej produkcji;
  • „podatek od małpek”;
  • opłaty od środków spożywczych.

Uregulowanie zasad dotyczących stosowania kursu przeliczeniowego dla faktur korygujących

Zasady stosowane do przeliczania kursów walut obcych w odniesieniu do faktur korygujących, jako nieuregulowane w ustawie o VAT, wynikają obecnie z utrwalonej praktyki interpretacyjnej. Jako, iż taki sposób działania może budzić pewne wątpliwości u podatników, Ministerstwo Finansów zdecydowało się uregulować tą kwestię. Zgodnie z projektowanymi regulacjami, w przypadku faktur korygujących in minus, kursem właściwym dla danej faktury powinien być kurs wynikający z faktury pierwotnej. Natomiast w przypadku faktur korygujących in plus kursem właściwym powinien być średni kurs danej waluty ogłoszony przez NBP na ostatni dzień roboczy poprzedzający dzień, w którym zaistniała przyczyna zwiększenia podstawy opodatkowania.

Co więcej, w przypadku wystawienia zbiorczej faktury korygującej podatnik będzie miał prawo do zastosowania jednego, zbiorczego kursu średniego danej waluty ogłoszonego przez NBP na ostatni dzień roboczy poprzedzający dzień wystawienia faktury korygującej. Nie będzie już konieczności odrębnego stosowania pierwotnego kursu właściwego dla każdej z korygowanych transakcji.

Jak podaje Ministerstwo Finansów, wejście w życie proponowanych rozwiązań planowane jest na ostatni kwartał 2022 r.

 

Natalia Szymocha, konsultant podatkowy ATA Tax Sp. z o.o.

Zainteresował Cię ten temat?

natalia.szymocha|atatax.pl| |natalia.szymocha|atatax.pl