Chcesz być informowany o wszystkich wydarzeniach w ATA Finance?
Nie masz czasu, żeby śledzić naszą stronę?

Zapisz się na newsletter!

Czy czynsz najmu może być ukrytym zyskiem? Pułapki estońskiego CIT

2022-10-21

Opodatkowanie podatkiem dochodowym od osób prawnych w formie ryczałtu od dochodów spółek (tzw. estoński CIT lub ryczałt) wraz z wejściem w życie nowelizacji przepisów podatkowych w ramach tzw. Polskiego Ładu stało się bardziej dostępnym i atrakcyjnym rozwiązaniem. Ryczałt jest alternatywną formą opodatkowania w stosunku do zasad ogólnych. W celu przystąpienia do niego konieczne jest spełnienie szeregu warunków formalnych, jednak to podatnik sam decyduje czy chce z niego skorzystać, bowiem ta forma opodatkowania ma charakter fakultatywny.

Głównym założeniem estońskiego CIT jest oparcie opodatkowania na efektywnej dystrybucji zysku przed podatnika, przede wszystkim na rzecz wspólnika. Przepisy nie ograniczają jednak opodatkowania wyłącznie do dywidendy, lecz uwzględniają także inne formy dystrybucji zysku, w tym świadczenia wykonane w związku z prawem do udziału w zysku, których beneficjentem jest wspólnik lub podmiot z nim powiązany (tzw. ukryte zyski).

Ukryte zyski budzą wiele wątpliwości podatników. Przykładem może być zapytanie do Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej (KIS) dotyczące podatnika, który wraz z małżonką był wspólnikiem spółki cywilnej, w głównej mierze zajmującej się wynajmem i zarządzaniem nieruchomościami. Na moment składania wniosku wyżej wspomniana spółka była w trakcie procedury przekształcania w spółkę jawną. Podatnik prowadził również jednoosobową działalność gospodarczą, lecz zamierzał dokonać jej przekształcenia w spółkę z o.o. oraz przejścia na opodatkowanie według zasad estońskiego CIT. W ramach prowadzonej działalności wnioskodawca wykorzystywał nieruchomości wynajmowane od spółki cywilnej.

Podatnik zwrócił się do Dyrektora KIS z pytaniem, czy czynsz najmu (przy założeniu, że zostanie on ustalony na warunkach rynkowych) za wynajmowanie nieruchomości płacony przez spółkę z o.o. stanowić będzie dla niej dochód z tytułu ukrytych zysków, o którym mowa w art. 28m ust. 1 pkt 2 ustawy o CIT, który podlega opodatkowaniu ryczałtem od dochodów spółek.

Przypominamy, że zgodnie z ustawową definicją przez ukryte zyski rozumiemy świadczenia pieniężne, niepieniężne, odpłatne, nieodpłatne lub częściowo odpłatne, wykonane w związku z prawem do udziału w zysku, inne niż podzielony zysk, których beneficjentem, bezpośrednio lub pośrednio, jest udziałowiec, akcjonariusz, albo wspólnik lub podmiot powiązany bezpośrednio lub pośrednio z podatnikiem lub z tym udziałowcem, akcjonariuszem albo wspólnikiem.

Wnioskodawca stał na stanowisku, że w tej sytuacji wspomniany czynsz najmu nie będzie stanowić dla spółki przekształconej takiego dochodu.

Dyrektor KIS w interpretacji z dnia 12 października 2022 roku (sygn. 0111-KDIB1-2.4010.460.2022.2.AW) w pełni podzielił powyższe stanowisko przedstawione przez podatnika. W uzasadnieniu wskazał, iż w przepisie art. 28m ust. 3 ustawy o CIT wskazane zostały przykłady transakcji traktowanych jako taki dochód. Jednym z nich jest nadwyżka wartości rynkowej transakcji określona zgodnie z art. 11c ponad ustaloną cenę tej transakcji. Oznacza to, że wszystko co przewyższa wartość rynkową transakcji stanowi ukryty zysk podlegający opodatkowaniu. Jak wskazano we wniosku, opłaty związane z najmem zostały ustalone na zasadach rynkowych i ich wysokość nie przekracza wartości transakcyjnych zawieranych w podobnych umowach pomiędzy podmiotami niepowiązanymi. Powiązanie stron nie miało zatem wpływu na warunki zawieranych między nimi umów.

Powyższa interpretacja Dyrektora KIS nie rozwiąże zapewne wszelkich wątpliwości związanych z ukrytymi zyskami w estońskim CIT, jednakże może ona stanowić istotne źródło informacji dla podatników w podobnych sprawach.

 

Oliwia Piórkowska, konsultant podatkowy ATA Tax Sp. z o.o.

Zainteresował Cię ten temat?

oliwia.piorkowska@atatax.pl