Chcesz być informowany o wszystkich wydarzeniach w ATA Finance?
Nie masz czasu, żeby śledzić naszą stronę?

Zapisz się na newsletter!

Ukryta dywidenda

2022-08-25

Polski Ład, który wszedł w życie w dniu 1.01.2022 r. wprowadzał z początkiem 2023 r. nową instytucję tzw. ukrytą dywidendę w podatku CIT.

Regulacje w tym zakresie miały na celu ograniczenie dystrybucji zysku ze spółek opodatkowanych podatkiem CIT do ich wspólników, której celem byłoby zmniejszenie dochodu podatnika poprzez zaliczenie określonego rodzaju płatności do kosztów uzyskania przychodu spółek opodatkowanych podatkiem CIT.

Wyłączeniu z kosztów podatkowych podlegałyby świadczenia, których beneficjentem byłby wspólnik lub podmiot powiązany bezpośrednio lub pośrednio ze spółką lub z tym wspólnikiem w sytuacji gdy:

1) wysokość tych kosztów lub termin ich poniesienia w jakikolwiek sposób byłaby uzależniona od osiągnięcia zysku przez spółkę lub określonej wysokości tego zysku lub

2) racjonalnie działający podmiot nie poniósłby takich kosztów lub mógłby ponieść niższe koszty w przypadku wykonania porównywalnego świadczenia przez podmiot niepowiązany, lub

3) koszty te obejmowałyby wynagrodzenie za prawo do korzystania z aktywów, które stanowiły własność lub współwłasność wspólnika lub podmiotu powiązanego ze wspólnikiem przed utworzeniem spółki.

Nieprecyzyjne zdefiniowanie wydatków, które mogłyby zostać uznane za ukrytą dywidendę (bardzo szeroki katalog wydatków), wywołało obawę, że obejmą one swoim zakresem transfery dokonywane na rzecz wspólnika lub podmiotu powiązanego w toku normalnej działalności gospodarczej, które mają uzasadnienie ekonomiczne.

Ministerstwo Finansów w dniu 28 czerwca 2022 r. opublikowało projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw, w którym wśród planowanych zmian znalazło się uchylenie przepisów o ukrytej dywidendzie.

W uzasadnieniu projektu, Ustawodawca wskazał, iż mając na uwadze postulaty zgłaszane przez organizacje branżowe, przedsiębiorców i ekspertów oraz przewidywany negatywny wpływ wskazanych przepisów na działalność grup kapitałowych, jak również niepewną sytuację gospodarczą, w jakiej znalazły się wskutek wojny na Ukrainie podmioty prowadzące działalność w Polsce, zasadne jest uchylenie wskazanych przepisów.

Uchylenie przepisów nakładających dodatkowy obowiązek na podatników podatku CIT w zakresie badania ponoszonych przez siebie wydatków pod kątem tzw. ukrytej dywidendy jest działaniem na korzyść podatników tego podatku.

 

Martyna Przegalińska

Konsultant podatkowy,  ATA Tax Sp. z o.o.

 

Zainteresował Cię ten temat?

 

martyna.przegalinska@atatax.pl