Chcesz być informowany o wszystkich wydarzeniach w ATA Finance?
Nie masz czasu, żeby śledzić naszą stronę?

Zapisz się na newsletter!

Zmiany w rozliczaniu kosztów finansowania dłużnego w kosztach podatkowych

2022-08-30

Ministerstwo Finansów w dniu 28 czerwca 2022 r. opublikowało projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw, w którym wśród planowanych zmian znalazło się złagodzenie restrykcji dotyczących finansowania transakcji kapitałowych oraz doprecyzowanie limitu z art. 15c ustawy CIT.


Limit kosztów finansowania dłużnego
Zmiany dotyczą rozliczania kosztów finansowania dłużnego w kosztach podatkowych w związku z brzmieniem art. 15c ust. 1 ustawy CIT wprowadzonym ustawą z dnia 29 października 2021 r. (tzw. Polski Ład 1.0).


Ustawodawca postanowił doprecyzować treść powyższego przepisu w celu wyeliminowania wątpliwości interpretacyjnych z nim związanych. Pomimo, że Polski Ład miał w założeniu rozwiać wszelkie wątpliwości podatników co do stosowania limitu kosztów finansowania dłużnego, to jednak nie rozwiązał on tej kwestii definitywnie. Zmiany, które weszły z początkiem roku przesądziły - mimo korzystnych wyroków sądów administracyjnych - że podatnik może zaliczyć do swoich kosztów uzyskania przychodów nadwyżkę kosztów finansowania dłużnego w limicie wyznaczonym przez wartość 30% uzyskanego w roku podatkowym EBITDA albo 3 mln zł. W związku z tak sformułowanym przepisem powstała wątpliwość czy limitem jest niższa, czy wyższa z tych dwóch wartości. Nadchodzące zmiany mają doprecyzować tę kwestię poprzez dodanie do  art. 15c ust. 1 ustawy CIT fragmentu, że należy wybrać wyższą ze wskazanych kwot. 


Finansowanie transakcji kapitałowych
Druga zmiana w opublikowanym projekcie dotyczy art. 16 ust. 1 pkt 13f ustawy CIT, zgodnie z którym koszty finansowania dłużnego uzyskanego od podmiotu powiązanego i przeznaczonego na transakcje kapitałowe nie stanowią kosztów podatkowych. Nowe brzmienie tego przepisu, ma na celu wyłączenie stosowania tych regulacji w przypadkach, kiedy podmiotem finansującym jest bank lub spółdzielcza kasa oszczędnościowo-kredytowa mające siedzibę w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego. 


Ponadto, wyłącza się stosowanie ograniczeń wynikających z art. 16 ust. 1 pkt 13f ustawy CIT w przypadkach finansowania dłużnego uzyskanego na nabycie lub objęcie udziałów (akcji) lub ogółu praw i obowiązków w podmiotach niepowiązanych z podatnikiem oraz finansowania dłużnego uzyskanego przez spółki lub spółki niebędące osobami prawnymi.


W ramach proponowanego nowego brzmienia zrezygnowano również z odniesienia do przeznaczenia finansowania „bezpośrednio lub pośrednio” na transakcje kapitałowe oraz skorygowano gramatyczną redakcję przepisu.


Reasumując obie proponowane zmiany należy ocenić pozytywnie. Warto wspomnieć, że w przypadku kwestii limitu potwierdzenie takiego podejścia mogliśmy już znaleźć wcześniej np. w wydanej interpretacji z dnia 30 czerwca 2022 r., sygn. 0111-KDIB1-2.4010.216.2022.1.MZA, gdzie organ podatkowy potwierdził, że limitem kosztów finansowania dłużnego jest wartość wyższa. Zatem należy uznać, że proponowane zmiany już znajdują odzwierciedlenie w praktyce organów podatkowych, co daje pozytywny sygnał podatnikom na stosowanie takiego podejścia. 


Co istotne, zmiany mają obowiązywać z mocą wsteczną od dnia 1 stycznia 2022 r. W celu uwzględniania zasady ochrony praw nabytych ograniczenie wynikające z art. 16 ust. 1 pkt 13f nie będzie miało zastosowania do kosztów finansowania dłużnego wypłaconego podatnikowi do dnia 31 grudnia 2021 r. w zakresie w jakim to finansowanie zostało przeznaczone na transakcje kapitałowe zrealizowane do dnia 31 grudnia 2021 r.

Kinga Duszna, konsultant podatkowy, ATA Tax Sp. z o.o.
Zainteresował Cię ten temat?
kinga.duszna@atatax.pl