Chcesz być informowany o wszystkich wydarzeniach w ATA Finance?
Nie masz czasu, żeby śledzić naszą stronę?

Zapisz się na newsletter!

Zbliża się termin składania wniosków o zwrot zagranicznego podatku VAT

2022-09-21
Do 30 września 2022 r. przedsiębiorcy mogą złożyć wniosek o zwrot zagranicznego podatku VAT za 2021 rok. Procedura pozwala na odzyskanie osobom prowadzącym działalność gospodarczą na terytorium kraju UE podatku naliczonego w innym kraju Unii Europejskiej. W związku ze zbliżającym się terminem na składanie wniosku prezentujemy najważniejsze informacje związane z procedurą zwrotu. 
 
Podmioty uprawnione
 
Do złożenia wniosku uprawniony jest każdy przedsiębiorca dokonujący zakupu w granicach UE. Musi jednak spełnić ściśle określone warunki, to jest:
 nie mieć siedziby, stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej, stałego miejsca zamieszkania lub zwykłego miejsca pobytu w kraju UE, w którym dokonał nabycia w państwie zwrotu,
 być czynnym podatnikiem podatku VAT,
 nie dokonywać wyłącznie sprzedaży zwolnionej z VAT, ani nie korzystać ze zwolnienia VAT podmiotowego dla małych przedsiębiorstw (w przypadku polskich podatników przewidzianego dla podmiotów, których sprzedaż nie przekroczyła 200 000 złotych).
Nadto wnioskodawca nie może w okresie zwrotu wykonywać na terytorium państwa zwrotu sprzedaży  (z pewnymi wyjątkami). 
 
Towary/usługi, od których można uzyskać zwrot
 
Wniosek o zwrot odnosi się do zakupu towarów lub usług oraz importu towarów w okresie zwrotu, co do których to towarów i usług przysługiwałoby wnioskodawcy prawo do odliczenia podatku VAT w państwie członkowskim zwrotu, na podstawie jego krajowych przepisów. Zwrot podatku VAT jest możliwy w przypadku towarów i usług takich jak m.in.:
 nabycie paliwa,
 wynajem środków transportu,
 inne wydatki związane ze środkami transportu,
 opłaty drogowe i inne opłaty związane z użytkowaniem dróg,
 koszty podróży (opłaty za taksówki, transport publiczny),
 koszty zakwaterowania,
 koszty żywności, napojów i usług restauracyjnych,
 opłaty za wstęp na targi i wystawy,
 wydatki na artykuły luksusowe, rozrywkowe i reprezentacyjne,
 inne (głównie narzędzia, części, naprawy, artykuły biurowe).
 
Należy pamiętać, że w przypadku gdy podstawa opodatkowania podana na fakturze lub dokumencie importowym wynosi 1.000 euro lub więcej lub równowartość tej kwoty w walucie krajowej, państwo członkowskie zwrotu może zażądać przedłożenia dokumentów potwierdzających nabycie towarów lub usługi. W przypadku gdy faktura dotyczy paliwa, próg wynosi 250 euro lub równowartość tej kwoty w walucie krajowej.
 
Okres i kwota wnioskowanego zwrotu
 
Maksymalnym okresem, za jaki złożony być może wniosek jest rok kalendarzowy. W takim przypadku postulowana kwota podatku VAT do zwrotu nie może być niższa niż kwota 50 euro (lub jej równowartość w walucie krajowej). 
Wniosek złożony być może także za okresy krótsze niż rok kalendarzowy, ale nie krótsze niż trzy miesiące, przy czym minimalny próg postulowanej kwoty zwrotu podatku VAT wynosi wtedy 400 euro (lub jej równowartość w walucie krajowej). 
Niejako w drodze wyjątku dopuszcza się także wnioski za okresy krótsze niż trzy miesiące – w sytuacji, gdy dotyczą one pozostałej, krótszej niż trzy miesiące części roku kalendarzowego (np. za listopad – grudzień 2021 r.). Minimalna kwota wnioskowanego zwrotu VAT wynosi w tym wypadku także 50 euro (lub równowartość w walucie krajowej). 
 
Składanie wniosku
 
Wniosek o zwrot podatku VAT z innego państwa UE składany jest w państwie siedziby wnioskodawcy, za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej. Następnie tak złożony dokument zostaje przesłany do organu podatkowego w docelowym kraju zwrotu. 
W przypadku wniosków składanych w Polsce formularz elektroniczny (VAT-REF) składany jest za pomocą systemu e-Deklaracje, do naczelnika urzędu skarbowego właściwego ze względu na miejsce wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. 
 
Czas oczekiwania na decyzję
 
Państwo członkowskie powiadamia o przyjęciu lub odrzuceniu wniosku w terminie:
 4 miesięcy od jego otrzymania przez to państwo członkowskie,
 2 miesięcy od dnia otrzymania dodatkowych informacji których zażądało, nie krócej niż 6 miesięcy od daty otrzymania wniosku przez państwo zwrotu,
 8 miesięcy od otrzymania wniosku przez to państwo członkowskie – w przypadku gdy państwo członkowskie zwrotu żąda dalszych dodatkowych informacji.
 
Zwrot realizowany jest nie później niż w terminie 10 dni roboczych od upływu powyższych terminów. W przypadku opóźnienia ze strony urzędu wnioskodawcy przysługują odsetki za zwłokę.
 
Państwa Trzecie
 
Na marginesie wskazać należy, że w Polsce zwrot podatku przysługuje także podmiotom uprawnionym z państw trzecich, w przypadku gdy spełniają one określone przepisami warunki (podmioty te są czynnymi podatnikami VAT oraz co do zasady nie wykonują na terytorium kraju, w okresie, za który występuje o zwrot podatku sprzedaży). Co istotne, zwrot podatku w odniesieniu do podmiotów uprawnionych z państw trzecich przysługuje na zasadzie wzajemności, tzn. analogiczne uprawnienie przysługiwać musi polskim podmiotom dokonującym zakupów w tychże państwach. Do państw trzecich, z których podmioty mogą ubiegać się w Polsce o zwrot VAT należą obecnie: Islandia, Macedonia, Norwegia, Szwajcaria oraz Wielka Brytania.
 
Procedura zwrotu dla przedsiębiorców z tych krajów co do zasady przebiega analogicznie jak w przypadku podmiotów z państw członkowskich. Należy jednak pamiętać, że w przypadku podmiotów z państw trzecich ubiegających się o zwrot VAT w Polsce wniosek składa się bezpośrednio do Naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego Warszawa-Śródmieście. 
Jeżeli potrzebujesz pomocy w złożeniu wniosku skontaktuj się z naszymi ekspertami!
 
Kinga Duszna, konsultant podatkowy,  ATA Tax Sp. z o.o.
Zainteresował Cię ten temat?
kinga.duszna@atatax.pl