Chcesz być informowany o wszystkich wydarzeniach w ATA Finance?
Nie masz czasu, żeby śledzić naszą stronę?

Zapisz się na newsletter!

Nowe limity podatkowe na 2023 rok

2023-01-30

W dniu 3 października 2022 roku (pierwszy dzień roboczy października) został opublikowany kurs euro stosowany do przeliczenia wyrażonych w euro limitów podatkowych obowiązujących w 2023 roku. Kurs ten wyniósł 4,8272. Poniżej przedstawiamy najważniejsze regulacje, które odwołują się do tego kursu przeliczeniowego.

Zryczałtowany podatek dochodowy od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne

W 2023 roku ryczałt od przychodów ewidencjonowanych stosować mogą ci podatnicy, których przychody w 2022 roku nie przekroczyły kwoty 2 000 000 euro, tj. w przeliczeniu po kursie z dnia 3 października limit ten wynosi 9 654 400 zł.

Kwartalne rozliczanie na ryczałcie w 2023 roku przysługuje natomiast podatnikom, którzy w 2022 roku osiągnęli przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej nieprzekraczające  200 000 euro, tj. kwoty przychodów w wysokości do 965 440 zł.

Mały podatnik w podatkach dochodowych

Status małego podatnika w PIT lub CIT stwarza wiele korzyści i ułatwień dla podmiotów, które go posiadają. Przykładowo, mają oni możliwość opłacania kwartalnych zaliczek na podatek, czy też stosowania obniżonej do 9% stawki podatku CIT.

Małym podatnikiem w rozumieniu ustawy o PIT oraz ustawy o CIT jest podmiot, którego wartość sprzedaży (tj. wraz z kwotą VAT) za rok ubiegły nie przekroczyła 2 000 000 euro, w przeliczeniu po kursie na pierwszy dzień roboczy października. W związku z tym w 2023 roku za małego podatnika będzie uważany przedsiębiorca, który w 2022 roku osiągnął przychód nieprzekraczający kwoty 9 654 000 zł.

Przypominamy również, że mali podatnicy mogą dokonywać jednorazowo odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej środków trwałych zaliczonych do grupy 3-8 klasyfikacji, z wyłączeniem samochodów osobowych, do wysokości nieprzekraczającej równowartości 50 000 euro łącznej wartości tych odpisów. Tak więc, zgodnie z przeliczeniem na złotówki w 2023 roku łączna wartość odpisów amortyzacyjnych nie może przekroczyć kwoty 241 000 zł.

Stawka CIT-9%

Preferencyjną stawkę CIT w wysokości 9% stosuje się  w przypadku podatników, u których przychody osiągnięte w roku podatkowym nie przekroczyły, wyrażonej w złotych, kwoty o równowartości 2 000 000 euro przeliczonej według średniego kursu euro ogłaszanego przez NBP na pierwszy dzień roboczy roku podatkowego (w przypadku roku podatkowego zgodnego z kalendarzowym będzie to więc wartość 9 357 000 zł).

Jednakże powyższą preferencję mogą stosować tylko i wyłącznie podatnicy, którzy posiadają status małego podatnika.

Tak więc, stawkę preferencyjną w wysokości 9% mogą stosować w 2023 roku:

  • podatnicy, którzy w 2022 roku osiągnęli przychody brutto ze sprzedaży nie wyższe niż 9 654 000  zł, oraz
  • podatnicy, którzy w 2023 roku osiągną przychody netto nie wyższe niż iloczyn 2 000 000 EUR i średniego kursu euro NBP z dnia 2 stycznia 2023 r., tj. 9 357 000 zł (przy założeniu roku podatkowego zgodnego z kalendarzowym).

Mały podatnik w VAT

Podatnicy posiadający status małego podatnika w VAT mogą wybrać kwartalne rozliczenia podatku VAT, mają również możliwość stosowania tzw. metody kasowej.

Zgodnie z ustawą o VAT małym podatnikiem jest przedsiębiorca, którego wartość sprzedaży (wraz z kwotą podatku VAT) nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej równowartości 1 200 000 euro w przeliczeniu na złotówki po kursie z pierwszego dnia roboczego października poprzedniego roku podatkowego. Limit obrotów dla 2023 roku  wynosi zatem 5 793 000 zł (kwotę zaokrągla się do 1000 zł).

Przejście na pełną księgowość

Podatkową księgę przychodów i rozchodów może prowadzić podatnik, który spełnia trzy warunki:

  • rozlicza podatek na zasadach ogólnych według skali podatkowej lub liniowo,
  • prowadzi działalność gospodarczą indywidualnie albo w formie spółki cywilnej osób fizycznych, spółki cywilnej osób fizycznych i przedsiębiorstwa w spadku, spółki jawnej osób fizycznych, spółki partnerskiej, przedsiębiorstwa w spadku,
  • jego przychody netto (bez VAT) ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych nie przekroczyły w poprzednim roku 2 000 000 euro (przeliczając po kursie na pierwszy dzień roboczy października).

Biorąc powyższe pod uwagę przedsiębiorcy, których przychody za 2022 r. nie przekroczyły 9 654 400 zł mają w 2023 r. prawo do rozliczania się za pomocą uproszczonej księgowości. Przekroczenie powyższego limitu oznacza konieczność przejścia na pełną księgowość.  

Składki ZUS

Dodatkowo należy wskazać, że ogłoszona została kwota prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia w 2023 roku i wynosi 6 935 zł. W oparciu o jej wysokość ustalana jest m.in. podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne przedsiębiorcy opłacającego je na ogólnych zasadach albo w ramach tzw. małego ZUS, tj. zależnego od dochodu. Dodatkowo kwota tego wynagrodzenia wyznacza niektóre limity obowiązujące w podstawach wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne dla ubezpieczonych.

Warto wspomnieć, że podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalno-rentowe nie może przekroczyć w danym roku kalendarzowym 30-krotności prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej na dany rok kalendarzowy. W konsekwencji kwota ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wynosi 208 050 zł.

 

Kinga Duszna, konsultant podatkowy, ATA Tax Sp. z o.o.

Zainteresował Cię ten temat?

kinga.duszna|atatax.pl| |kinga.duszna|atatax.pl