Chcesz być informowany o wszystkich wydarzeniach w ATA Finance?
Nie masz czasu, żeby śledzić naszą stronę?

Zapisz się na newsletter!

Polski Ład 3.0. Zmiany w reżimie holdingowym

2023-01-26

Rok 2022 był pierwszym rokiem obowiązywania przepisów tzw. Polskiego Ładu, który wprowadził liczne i obszerne zmiany w wielu ustawach. Z początkiem 2023 r. weszły w życie zmiany, które zmodyfikowały dużą część jego pierwotnych założeń, przede wszystkim w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych. Usunięto przepisy o ukrytej dywidendzie, pojawiły się również zmiany dotyczące polskiej spółki holdingowej oraz estońskiego CIT. Dzięki tej nowelizacji przepisy podatkowe mają być prostsze, a także bardziej precyzyjne i zrozumiałe dla podatnika.

Od 1 stycznia 2023 r. obowiązują zmiany, które zdaniem ustawodawcy mają zachęcić do tworzenia spółek holdingowych na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Przypominamy, że spółki holdingowe to polskie spółki kapitałowe, które m.in. posiadają co najmniej 10% udziałów (akcji) w kapitale spółki zależnej.

Jedną z najistotniejszych zmian w zakresie spółek holdingowych jest zwolnienie z opodatkowania całości dywidend otrzymanych przez spółkę holdingową od spółek zależnych (poprzednie zwolnienie dotyczyło 95% kwoty tych dywidend). Ważną modyfikacją jest również rozszerzenie form prawnych, w których może działać spółka holdingowa. Status spółki holdingowej będą mogły uzyskać już nie tylko spółki akcyjne i z ograniczoną odpowiedzialnością, ale także prosta spółka akcyjna.

Od początku nowego roku wprowadzono również zmianę, w myśl której dywidendy wypłacane przez spółki zależne do spółki holdingowej zostały wyłączone spod mechanizmu pay and refund. Oznacza to, że przy wypłacie dywidendy powyżej 2 mln zł nie będzie obowiązku w pierwszej kolejności zapłaty podatku, a dopiero następnie ubiegania się o jego zwrot.

Istotną zmianą jest również usunięcie z definicji spółki holdingowej wymogu dotyczącego okresu posiadania co najmniej 10% udziałów (akcji) w kapitale spółki zależnej. W poprzednim stanie prawnym okres ten wynosił co najmniej jeden rok. Jednocześnie jednak wprowadzono przepis, zgodnie z którym warunki prowadzące do uznania danych podmiotów za spółki holdingowe lub spółki zależne muszą być spełnione nieprzerwanie przez co najmniej dwa lata przed dniem poprzedzającym uzyskanie przychodów z dywidend albo zbycia udziałów lub akcji. W rzeczywistości oznacza to wydłużenie wspominanego okresu z jednego roku do dwóch lat. Został również usunięty negatywny warunek, zgodnie z którym spółka zależna mogła posiadać jedynie do 5% udziałów lub akcji w kapitale innej spółki.

Powyżej przedstawiliśmy najistotniejsze zmiany dotyczące reżimu holdingowego, które zdaniem ustawodawcy mają na celu wprowadzenie reżimu podatkowego sprzyjającego lokalizacji spółek holdingowych w Polsce oraz stworzenie konkurencyjnego otoczenia podatkowego. Czy uda się osiągnąć taki cel dowiemy się w najbliższych miesiącach.

 

Oliwia Piórkowska, konsultant podatkowy, ATA Tax Sp. z o.o.

Zainteresował Cię ten temat?

oliwia.piorkowska|atatax.pl| |oliwia.piorkowska|atatax.pl