Chcesz być informowany o wszystkich wydarzeniach w ATA Finance?
Nie masz czasu, żeby śledzić naszą stronę?

Zapisz się na newsletter!

Limitowanie kosztów usług koordynacji i rozwoju marketingu. Czy refaktura ma znaczenie?

2020-06-09

Koszt nabycia usługi koordynacji i rozwoju marketingu od podmiotu niepowiązanego, refakturowany na inny podmiot powiązany jest traktowany przez ten inny podmiot powiązany jako usługa nabyta od podmiotu powiązanego, a w konsekwencji podlega ograniczeniu w zaliczeniu do kosztów uzyskania przychodów na podstawie art. 15e ust. 1 ustawy o CIT – takie stanowisko zajął Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z dnia 7 kwietnia 2020 r. (0114-KDIP2-2.4010.20.2020.1.SJ).

Sprawa dotyczyła polskiej spółki prowadzącej działalność w zakresie produkcji oraz dystrybucji produktów spożywczych. Powiązana z nią spółka prawa francuskiego jest podmiotem odpowiedzialnym za zarządzanie produkcją i dystrybucją oraz zawieranie umów handlowych z globalnymi sieciami dystrybucyjnymi warunkującymi współpracę pomiędzy podmiotami z grupy, w tym wnioskodawcą, a poszczególnymi sieciami. W ramach umów globalni dystrybutorzy świadczą usługi marketingowe na rzecz podmiotów powiązanych, obejmujące również ekspozycję towarów sprzedawanych przez podmioty z grupy lokalnym dystrybutorom. Za te usługi globalne sieci dystrybucyjne otrzymują wynagrodzenie od poszczególnych spółek z grupy. Wynagrodzenie stanowi procent od obrotu zrealizowanego przez spółkę na rzecz lokalnego dystrybutora i jest płacone za pośrednictwem spółki francuskiej, na którą są wystawiane faktury. Francuska spółka refakturuje następnie poniesione koszty na rzecz podmiotów powiązanych.

W związku z powyższym polska spółka zastanawiała się, czy koszty ponoszone przez nią na rzecz globalnego dystrybutora (za pośrednictwem podmiotu powiązanego) są objęte restrykcją wskazaną w art. 15e ust. 1 ustawy o CIT z uwagi na fakt, że faktycznym beneficjentem płatności wnioskodawcy nie jest podmiot powiązany. We wniosku zadano również pytanie, czy ponoszone koszty mogą korzystać z wyłączenia z limitowania z uwagi na ich bezpośredni związek ze sprzedażą towarów.

W ocenie Dyrektora KIS nabywane usługi koordynacji i rozwoju marketingu zostały uwzględnione w art. 15e ust. 1 pkt 1 ustawy o CIT, a zatem podlegają limitowaniu przy zaliczaniu ich do kosztów uzyskania przychodów. Nie znajdzie do nich zastosowanie wyłączenie dotyczące refakturowania, ponieważ wnioskodawca nie refakturuje kosztów usług, ale to na niego koszty są refakturowane. Organ podkreślił, że jeżeli podmiot powiązany nabywa usługę od podmiotu niepowiązanego, którą następnie refakturuje na inny podmiot powiązany, to ta usługa jest traktowana przez ten inny podmiot powiązany (w niniejszej sprawie przez polską spółkę) jako usługa nabyta od podmiotu powiązanego.

Nie są to również koszty usług, opłat i należności zaliczanych do kosztów uzyskania przychodów bezpośrednio związanych z wytworzeniem lub nabyciem przez podatnika towaru lub świadczeniem usługi, o których mowa w art. 15e ust. 11 pkt 1 ustawy o CIT, ponieważ nie są one ponoszone w związku z konkretnym towarem bądź usługą. W ocenie organu interpretacyjnego koszty tego rodzaju usług mają jedynie pośredni wpływ na sprzedaż towarów i nie są to koszty zawarte w konkretnych, jednoznacznie możliwych do zidentyfikowania towarach, jako koszt ich wytworzenia. Nabywane przez wnioskodawcę usługi koordynacji i rozwoju marketingu dotyczą produktów już wytworzonych, w celu zwiększenia ich sprzedaży. Nie mogą więc zostać uznane za koszty związane z samym wytworzeniem towarów.

Na tej podstawie Dyrektor KIS stwierdził, że opisane koszty usług koordynacji i rozwoju marketingu podlegają ograniczeniu w zaliczeniu do kosztów uzyskania przychodów na podstawie art. 15e ust. 1 ustawy o CIT.

Magdalena Walczyńska, konsultant podatkowy, ATA Tax Sp. z o.o.

Zainteresował Cię ten temat?

ewa.pyrkosz|atatax.pl| |magdalena.walczynska|atatax.pl