Chcesz być informowany o wszystkich wydarzeniach w ATA Finance?
Nie masz czasu, żeby śledzić naszą stronę?

Zapisz się na newsletter!

Nowy obowiązek w ustawie o rachunkowości

2024-04-09

20 marca 2024 roku Sejm uchwalił nowelizację ustawy o rachunkowości, która stanowi transpozycję dyrektywy 2021/2101 z dnia 24 listopada 2021 r. Przepisy dyrektywy stanowią część pakietu Komisji Europejskiej dotyczącego przeciwdziałania w unikaniu opodatkowania przez przedsiębiorstwa wielonarodowe. Szacuje się, że w wyniku takich działań UE traci rocznie 50 – 70 mld euro.

Nowelizacja ustawy wprowadza obowiązek sporządzania sprawozdań przez duże przedsiębiorstwa wielonarodowe, w których będą ujawniane informacje o zapłaconym podatku dochodowym oraz inne informacje związane z podatkami.

Dane zawarte w sprawozdaniu będą musiały być ujawniane odrębnie dla wszystkich państw należących do Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG), w którym dane przedsiębiorstwo prowadzi działalność, a także w odniesieniu do tzw. rajów podatkowych.

Obowiązkiem będą dotknięte firmy, które mają siedzibę lub miejsce sprawowania zarządu na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej (RP), jak i przedsiębiorstw spoza EOG, które prowadzą działalność gospodarczą na terytorium RP za pośrednictwem oddziału lub jednostki zależnej.

Regulacja obejmie w szczególności jednostki dominujących grup kapitałowych i samodzielne jednostki, których przychody w dwóch kolejnych latach obrotowych przekroczą kwotę 3,5 mld złotych. Oznacza to, że jednostka będzie podlegała pod obowiązek sprawozdawczy, nawet jeżeli w jednym z kolejnych lat obrotowych nie przekroczy wyżej wspomnianego progu.

Sprawozdanie będzie zawierało przede wszystkim informacje o:

  • nazwie jednostki oraz wykazie wszystkich jednostek zależnych ujętych w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym jednostki dominującej;
  • opisie działalności jednostek;
  • liczbie pracowników w przeliczeniu na pełne etaty;
  • wysokości przychodów, w tym z transakcji ze stronami powiązanymi;
  • kwocie podatku dochodowego należnego w danym roku obrotowym;
  • kwocie podatku dochodowego zapłaconego w danym roku obrotowym, w tym podatku u źródła;
  • kwocie niepodzielonego zysku z lat ubiegłych.

Warto zauważyć, że wspomniane dane są już od dawna przekazywane przez firmy do organów podatkowych, ale dotychczas nie było one upubliczniane.

Jednostki będą miały obowiązek sporządzić sprawozdanie po raz pierwszy za rok obrotowy rozpoczynający się po dniu 21 czerwca 2024 roku. Biegli rewidenci mają kontrolować, czy jednostki faktycznie dochowują tego obowiązku podczas badania sprawozdania finansowego.

Takie sprawozdanie będzie musiało być złożone do Krajowego Rejestru Sądowego i zamieszczone na stronie internetowej przedsiębiorstwa i dostępne przez okres co najmniej 5 lat.

 

Żaneta Zakrzewska, konsultant podatkowy, ATA Tax Sp. z o.o.

Zainteresował Cię ten temat?

zaneta.zakrzewska|atatax.pl| |zaneta.zakrzewska|atatax.pl