Chcesz być informowany o wszystkich wydarzeniach w ATA Finance?
Nie masz czasu, żeby śledzić naszą stronę?

Zapisz się na newsletter!

Zmiany w podatkach dochodowych od 2021 r. opublikowane. Spółki komandytowe podatnikami CIT

2020-12-04

Dnia 30 listopada 2020 r. w Dzienniku Ustaw nr 2123 opublikowana została ustawa z dnia 28 listopada 2020 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne oraz niektórych innych ustaw.

Najważniejszą zmianą jest włączenie w krąg podatników podatku CIT spółek komandytowych oraz niektórych spółek jawnych. Nowelizacja zawiera też szereg innych istotnych dla podatników kwestii, jak np. ograniczenie możliwości rozliczania strat podatkowych, podwyższenie limitu przychodów dla podatników uprawionych do stosowania stawki 9%, wprowadzenie definicji spółki nieruchomościowej i nałożenia obowiązków płatnika na taką spółkę czy też zobowiązanie podatników do sporządzania i publikowania strategii podatkowej.

Poniżej przedstawiamy podsumowanie najważniejszych zmian, które wchodzą w życie 1 stycznia 2021 r.

  1. Spółki komandytowe i niektóre spółki jawne podatnikami CIT 

Zgodnie ze znowelizowanymi przepisami spółki komandytowe będą traktowane jako podatnicy CIT, co oznacza, że dochody osiągane za ich pośrednictwem będą opodatkowane podwójnie – raz na poziomie spółki stawką 9% lub 19% i drugi raz na poziomie wspólników (jako dochody kapitałowe).

Dodatkowo spółki jawne posiadające w gronie swoich wspólników osoby inne niż osoby fizyczne, które nie poinformują organów podatkowych o podatnikach zobowiązanych do opodatkowania udziału w jej zyskach, również będą traktowane jako podatnicy CIT.

Ustawa przewiduje również zwolnienie 50% przychodów komandytariusza, ale nie więcej niż 60 000 zł z tytułu udziału w zyskach każdej spółki komandytowej. Preferencja ta będzie dotyczyć wyłącznie komandytariuszy niepowiązanych z komplementariuszem. W takiej sytuacji komandytariusze popularnych spółek komandytowych, których komplementariuszem jest sp. z o.o., mających w zarządzie lub jako wspólników właśnie komandytariuszy nie będą uprawnieni do skorzystania z tych preferencji. Komplementariusze takich spółek komandytowych poprzez możliwość zaliczenia podatku należnego od spółki utrzymają zasadniczo jednokrotne opodatkowanie przypadających na ich udział zysków.

Zyski wypracowane przez spółki komandytowe przed 1 stycznia 2021 r., które zostały już opodatkowane na poziomie wspólników w 2020 r., nie będą opodatkowane ponownie przypadku ich wypłaty po 1 stycznia 2021 r.

Straty poniesione przez wspólników przed 1 stycznia 2021 r. (lub przed 1 maja 2021 r., jeżeli spółka komandytowa utrzyma dotychczasowe zasady opodatkowania do tego momentu) będą mogły być odliczone wyłącznie przez wspólników. Jeżeli wspólnik nie będzie miał możliwości ich odliczania od dochodów z działalności gospodarczej, to będzie on uprawniony do ich odliczenia od dochodów z udziału w zyskach ze spółki komandytowej w przyszłości.

Przepisy wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2021 r., z tym jednakże zastrzeżeniem, że wprowadzone zostały przepisy przejściowe, które dają spółkom komandytowym możliwość opodatkowania dochodów wyłącznie na poziomie wspólników według dotychczasowych zasad do 30 kwietnia 2021 r. Takie odroczenie stosowania przepisów może być dla niektórych podmiotów korzystne, jednak należy wskazać, że każda sytuacja powinna być rozpatrywana indywidualnie.

  1. Ograniczenia w rozliczeniu strat podatkowych

Nowelizacja przewiduje ograniczenie możliwości rozliczania strat podatkowych podatnika, jeżeli taki podatnik przejął inny podmiot lub nabył przedsiębiorstwo lub zorganizowaną część przedsiębiorstwa (również jako wkład niepieniężny), w wyniku czego przedmiot faktycznie prowadzonej przez podatnika podstawowej działalności gospodarczej po takim przejęciu lub nabyciu, w całości lub w części był inny, niż przedmiot faktycznie prowadzonej przez podatnika podstawowej działalności przed takim przejęciem lub nabyciem, lub co najmniej 25% udziałów (akcji) podatnika posiada podmiot lub podmioty, które na dzień kończący rok podatkowy, w którym podatnik poniósł stratę, praw takich nie posiadały.

Zmiana ta ma na celu ograniczenie zjawiska wykorzystywania przez podatnika strat podatkowych innego podmiotu celem obniżenia własnych zobowiązań podatkowych.

  1. Zmiana zasad amortyzacji podatkowej przez podatników korzystających ze zwolnienia

Ustawa przewiduje ograniczenie możliwości podwyższania lub obniżania stawek amortyzacyjnych dla składników majątkowych przez podatników korzystających ze zwolnienia przedmiotowego (np. z uwagi na prowadzenie działalności w specjalnej strefie ekonomicznej). Ograniczenie to będzie dotyczyć środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych wprowadzonych do ewidencji od 1 stycznia 2021 r.

  1. Wprowadzenie definicji spółki nieruchomościowej

Pod pojęciem spółki nieruchomościowej nowelizacja definiuje podmiot, w tym niebędący spółką, w którym na ostatni dzień roku poprzedzającego rok podatkowy co najmniej 50% wartości bilansowej aktywów stanowiły nieruchomości położone na terytorium Polski lub prawa do takich nieruchomości i wartość bilansowa tych nieruchomości przekracza 10 000 000 zł.

Jeżeli przedmiotem sprzedaży będą udziały lub prawa w takiej spółce nieruchomościowej i jeżeli sprzedającym będzie podmiot zagraniczny, to spółka nieruchomościowa będzie pełnić funkcję płatnika, tzn. będzie zobowiązana do pobrania oraz odprowadzenia zaliczki na podatek od dochodu z tego tytułu w wysokości 19% na rachunek bankowy właściwego urzędu skarbowego. W przypadku nieposiadania przez spółkę nieruchomościową informacji o kwocie transakcji zbycia zaliczkę na podatek spółka nieruchomościowa ustala w wysokości 19% wartości rynkowej zbywanych udziałów lub praw. Przed terminem wpłaty zaliczki zagraniczny podatnik zobowiązany jest przekazać płatnikowi kwotę zaliczki na podatek.

  1. Obowiązek ustanowienia przedstawiciela podatkowego przez zagraniczne spółki nieruchomościowe

Zagraniczne spółki nieruchomościowe będą zobowiązane do ustanowienia w Polsce przedstawiciela podatkowego (analogicznie jak podatnicy VAT z krajów innych niż państwa członkowskie UE). Z obowiązku ustanowienia przedstawiciela podatkowego zwolnione są spółki nieruchomościowe podlegające w państwie członkowskim UE lub innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów bez względu na miejsce ich osiągania.

Przedstawiciel podatkowy będzie odpowiadał solidarnie ze spółką nieruchomościową za zobowiązania podatkowe. Brak ustanowienia przedstawiciela podatkowego przez taką spółkę będzie podlegało karze w wysokości do 1 mln zł.

  1. Strategia podatkowa – obowiązek podania do publicznej wiadomości

Podatnicy, których przychody przekraczają równowartość 50 mln EUR oraz spółki należące do podatkowych grup kapitałowych bez względu na osiągane przez nich przychody oraz spółki nieruchomościowe, będą zobowiązani do sporządzenia oraz opublikowania na stronie internetowej tzw. strategii podatkowej. Dokument ten powinien zawierać m.in. opis procedur związanych z wykonywaniem bieżących obowiązków podatkowych, informacje o transakcjach z podmiotami powiązanymi, planowanych i dokonanych restrukturyzacjach, złożonych wnioskach o wydanie interpretacji indywidualnej oraz rozliczeniach podatnika w krajach stosujących szkodliwą konkurencję podatkową.

Informacja o realizowanej strategii podatkowej sporządzana przez podatkową grupę kapitałową zawiera wskazane powyżej informacje w odniesieniu do podatkowej grupy kapitałowej oraz każdej za spółek wchodzących w jej skład.

Niewywiązanie się z tego obowiązku będzie podlegać karze do 250 000 zł.

  1. Zwiększenie wysokości przychodów uprawniających do stawki podatku CIT w wysokości 9%

Nowelizacja zakłada zwiększenie limitu przychodów do 2 mln EUR uprawniających do stosowania stawki podatku 9% (zamiast 19%). W aktualnie obowiązującym stanie prawnym limit ten wynosi 1,2 mln EUR.

  1. Przedłużenie obowiązywania zwolnienia od podatku od budynków

W nowelizacji uwzględnione jest wydłużenie obowiązywania zwolnienia od podatku od budynków do końca miesiąca, w którym stan epidemii zostanie odwołany (jeżeli będzie on trwał dużej niż do końca 2020 r.). Aktualnie obowiązujące przepisy przewidują obowiązywanie takiego zwolnienia w stosunku do podatku od przychodów z budynków za okres od dnia 1 marca 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r. 

W przypadku zainteresowania zapraszamy do kontaktu w celu omówienia szczegółów zmian w przepisach podatkowych, które wchodzą w życie 1 stycznia 2021 r.

 

Marcin Sobieszek, doradca podatkowy, ATA Tax Sp. z o.o.

Zainteresował Cię ten temat?

marcin.sobieszek|atatax.pl| |marcin.sobieszek|atatax.pl