Chcesz być informowany o wszystkich wydarzeniach w ATA Finance?
Nie masz czasu, żeby śledzić naszą stronę?

Zapisz się na newsletter!

Co, poza odroczeniem niektórych terminów, przewidziano dla podatników ponoszących negatywne konsekwencje ekonomiczne epidemii COVID-19?

2020-04-01

Prezydent RP podpisał ustawę 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r., poz. 568 dalej: „nowelizacja” lub „nowelizacja ustawy o COVID-19”).

 

Możliwość odliczenia straty z 2020 r. od dochodu z 2019 r.

Podatnicy CIT i PIT, którzy ponoszą negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19, zyskają możliwość odliczenia straty poniesionej w 2020 r. od dochodu z działalności gospodarczej uzyskanego w 2019 r. – gdy w 2020 r. osiągną przychody niższe o co najmniej 50 proc. w porównaniu do 2019 r. Limit odliczenia wynosi 5.000.000 PLN. Odliczenie realizowane jest poprzez korektę deklaracji PIT albo CIT za rok 2019 i będzie skutkować zwrotem całości lub części podatku CIT za 2019 r. na rzecz podatnika. Z odliczenia będzie można skorzystać po zakończeniu 2020 r. i sporządzeniu zeznania podatkowego za 2020 r., czyli w pierwszym kwartale 2021 r.

Część straty roku 2020, która nie mogła być rozliczona na powyższych zasadach z dochodem roku 2019, może być rozliczona w przyszłych latach podatkowych na zasadach ogólnych ustaw o PIT i CIT.

Opisane regulacje wchodzą w życie 1 kwietnia 2020 r.

Źródło: art. 4 nowelizacji wprowadzający nowy art. 52k do ustawy o PIT oraz art. 6 nowelizacji dodający nowy art. 38f do ustawy o CIT

Przepisy PIT i CIT w zakresie tzw. złych długów

Ustawa przewiduje odstąpienie od stosowania przy obliczaniu zaliczek na podatek PIT i CIT, przepisów dotyczących tzw. złych długów wobec podatnika będącego dłużnikiem. Obowiązek zwiększenia dochodu o kwoty nieuregulowanych zobowiązań w celu obliczenia zaliczki na PIT albo CIT nie obejmie podatników, jeśli w danym okresie rozliczeniowym 2020 r. będą ponosili negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19 oraz uzyskane przez nich w danym okresie rozliczeniowym przychody będą niższe o co najmniej 50% w stosunku do analogicznego okresu poprzedniego roku podatkowego, a w przypadku podatnika, który rozpoczął prowadzenie działalności gospodarczej w 2019 r. – w stosunku do uzyskanych w tym roku średnich przychodów.

Warunku spadku przychodów o co najmniej 50% nie stosuje się do podatników, którzy:

  • stosowali w 2019 r. formę opodatkowania, w przypadku której nie ustala się przychodów,
  • rozpoczęli prowadzenie działalności gospodarczej w ostatnim kwartale 2019 r. i nie uzyskali w tym okresie przychodów ustalonych na podstawie przepisów podatkowych.

W przypadku podatników CIT, których rok podatkowy zakończy się przed dniem 1 października 2020 r., a którzy posiadają nieuregulowane zobowiązania (art. 18f ust. 1 pkt 2 ustawy o CIT) i zobowiązania te nie zostaną uregulowane do dnia złożenia zeznania za ten rok, do zobowiązań tych nie stosuje się art. 18f ust. 5 i 6 ustawy o CIT (czyli obowiązku zwiększenia podstawy opodatkowania CIT lub zmniejszenia straty z tytułu nieuregulowania zobowiązania przez dłużnika w rozumieniu art. 4 pkt 1 a ustawy o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom). Zobowiązania te podlegają doliczeniu do dochodu stanowiącego podstawę obliczenia zaliczki począwszy od pierwszego okresu rozliczeniowego następnego roku podatkowego, nie wcześniej niż w rozliczeniu zaliczki za 2021 r., jeżeli do dnia terminu płatności tej zaliczki zobowiązanie to nie zostanie uregulowane.

Przepisy wchodzą w życie 1 kwietnia 2020 r.

Źródło: Art. 6 nowelizacji dodający nowy art. 38i do ustawy o CIT, oraz art. 4 nowelizacji wprowadzający nowy art. 52q do ustawy o PIT

Możliwość rezygnacji z uproszczonej formy opłacania zaliczek na PIT i CIT

Tzw. „mali podatnicy” PIT i CIT będą mogli zrezygnować w roku 2020 z opłacania zaliczek w formie uproszczonej. Rozwiązanie to przewidziano jedynie dla podatników, którzy ponoszą negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19.

W przypadku rezygnacji z uproszczonej formy wpłacania zaliczek zaliczki należne do końca roku oblicza się z uwzględnieniem dochodu osiągniętego w danym roku począwszy od miesiąca, za który podatnik ostatni raz zastosował uproszczoną formę wpłacania zaliczek. Przy obliczaniu zaliczek na zasadach ogólnych (po rezygnacji z formy uproszczonej) uwzględnia się zaliczki płacone w uproszczonej formie.

O rezygnacji z uproszczonej formy wpłacania zaliczek podatnicy informują w zeznaniu rocznym składanym za 2020 r.

Możliwość rezygnacji z uproszczonej formy opłacania zaliczek dotyczy także podatników CIT, których rok podatkowy jest inny niż kalendarzowy i obejmuje część 2020 r.

Omawiane przepisy wejdą w życie 1 kwietnia 2020 r.

Źródło: art. 4 nowelizacji wprowadzający nowy art. 52r do ustawy o PIT oraz art. 6 wprowadzający nowy art. 38j do ustawy o CIT

Zwolnienie z PIT świadczenia postojowego

Wprowadzono zwolnienie z PIT świadczenia postojowego przewidzianego w art. 15zq ustawie o COVID-19 jak również świadczenia polegające na zakwaterowaniu i wyżywieniu przewidziane w art. 15x ust. 3 pkt 1 tej ustawy. Zwolnienie obowiązuje od 1 kwietnia 2020 r.

Świadczenia postojowe zostały zwolnione z PIT tylko w przypadku, jeśli ich beneficjentami są osoby:

  • prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą na podstawie przepisów ustawy Prawo przedsiębiorców lub innych przepisów szczególnych,
  • wykonującej umowę agencyjną, umowę zlecenia, inną umowę o świadczenie usług, do której zgodnie z ustawą Kodeks cywilny stosuje się przepisy dotyczące zlecenia albo umowę o dzieło,

jeżeli osoby te nie podlegają ubezpieczeniom społecznym z innego tytułu.

Jeżeli chodzi o zwolnienie z tytułu zakwaterowania i wyżywienia, dotyczy ono przedsiębiorstw zapewniających funkcjonowanie systemów i obiektów infrastruktury krytycznej w rozumieniu art. 3 ustawy o zarządzaniu kryzysowym oraz podwykonawców kluczowych do zapewnienia funkcjonowania tych systemów i obiektów, przedsiębiorców zapewniających dostawy paliw płynnych, stacji gazu ziemnego a także przedsiębiorców i inne jednostki organizacyjne działających na podstawie polecenia wydanego w drodze decyzji administracyjnej przez Prezesa Rady Ministrów w związku z przeciwdziałaniem COVID-19.

Podmioty te mogą wprowadzić zmiany systemu lub rozkładu pracy pracownika lub obowiązek świadczenia pracy w godzinach nadliczbowych lub zmienić system lub rozkład czasu pracy pracowników w sposób niezbędny dla zapewnienia ciągłości funkcjonowania przedsiębiorstwa lub stacji a także polecić pracownikom świadczenie pracy w godzinach nadliczbowych w zakresie i wymiarze niezbędnym dla zapewnienia ciągłości funkcjonowania przedsiębiorstwa lub stacji. W takich przypadkach pracodawca obowiązany jest zapewnić pracownikowi zakwaterowanie i wyżywienie niezbędne do realizacji przez pracownika jego obowiązków pracowniczych. Wartość świadczeń polegających na zakwaterowaniu i wyżywieniu jest zwolniona z PIT i nie podlega wliczeniu do podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne.

Źródło: art. 4 nowelizacji ustawy o COVID wprowadzający nowy art. 52m do ustawy o PIT

Możliwość zwolnienia z podatku od nieruchomości

Przepisy nowelizacji ustawy o COVID-19 umożliwiają radom gmin wprowadzenie za część 2020 r. zwolnienia z podatku od nieruchomości określonym grupom przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu z powodu COVID-19 a także przedłużenie terminów płatności rat podatku od nieruchomości, płatnych w kwietniu, maju i czerwcu 2020 r. – nie dłużej niż do 30 września tego roku.

Zwolnienia i przedłużenia terminów płatności wymagają uchwały rady gminy.

Źródło: art. 1 nowelizacji wprowadzający nowe art. 15p i 15q do ustawy o COVID-19

Brak opłaty prolongacyjnej

W związku z przedłużonymi terminami płatności podatków a także w przypadku rozłożenia płatności na raty nie będą obowiązywały opłaty prolongacyjne. Brak opłaty prolongacyjnej dotyczy wniosku o odroczenie terminu płatności podatku, zaległości podatkowej lub rozłożenia płatności podatku lub zaległości podatkowej oraz odsetek na raty złożonego w trakcie stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii w związku z COVID-19 albo takiego wniosku złożonego w okresie 30 dni od odwołania tych stanów.

Z opłat prolongacyjnych na podobnych zasadach zrezygnuje także ZUS.

Źródło: art. 1 nowelizacji dodający nowe art. 15za i art. 15zb do ustawy o COVID