Chcesz być informowany o wszystkich wydarzeniach w ATA Finance?
Nie masz czasu, żeby śledzić naszą stronę?

Zapisz się na newsletter!

Świadczenia socjalne dla pracowników – wyższe limity zwolnień z PIT

2020-04-03

W ramach „tarczy antykryzysowej” podniesiono limity niektórych zwolnień przewidzianych w ustawie o PIT.

Wyższe kwoty zwolnienia przewidziano w przypadku:

  • zapomóg, innych niż wskazane w art. 21 ust. 1 pkt 26 ustawy o PIT, wypłacanych z funduszy zakładowej lub międzyzakładowej organizacji związkowej pracownikom należącym do tej organizacji - do kwoty 3.000 PLN w roku 2020 (przed zmianą 1.000 PLN),
  • zapomóg otrzymanych w przypadku indywidualnych zdarzeń losowych, klęsk żywiołowych, długotrwałej choroby lub śmierci otrzymane ze tzw. innych źródeł (innych niż fundusz socjalny, zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, fundusz związków zawodowych i zapomogi przyznane odrębnymi przepisami) - do kwoty 10.000 PLN w roku 2020 (przed zmianą 6.000 PLN),
  • wartości otrzymanych przez pracownika w związku z finansowaniem działalności socjalnej (zgodnej z przepisami o ZFŚS) rzeczowych świadczeń oraz otrzymanych przez niego w tym zakresie świadczeń pieniężnych, sfinansowanych w całości ze środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych lub funduszy związków zawodowych - łącznie do wysokości nieprzekraczającej kwoty 2.000 PLN w latach podatkowych 2020 oraz 2021 (przed zmianą 1,000 PLN), przy czym rzeczowymi świadczeniami nie są bony, talony i inne znaki, uprawniające do ich wymiany na towary lub usługi;
  • dopłat z tzw. innych źródeł do wypoczynku i leczenia, o których mowa a art. 21 ust. 1 pkt 78 ustawy o PIT (innych niż sfinansowane z funduszu socjalnego, zakładowego funduszu świadczeń socjalnych oraz przyznane na podstawie odrębnych przepisów) - do wysokości 3.000 PLN w latach 2020 i 2021 (przed zmianą 2.000 PLN).

Źródło: art. 4 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2020, poz. 568) wprowadzający nowy 52l do ustawy o PIT