Chcesz być informowany o wszystkich wydarzeniach w ATA Finance?
Nie masz czasu, żeby śledzić naszą stronę?

Zapisz się na newsletter!

Tarcza 4.0 z podpisem prezydenta - podsumowanie zmian

2020-07-03

W dniu 23 czerwca 2020 r. w Dzienniku Ustaw opublikowana została Ustawa o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19 (Dz.U. 2020 poz. 1086). Według zapowiedzi, jest to już ostatni pakiet zmian, które mają na celu pomoc przedsiębiorcom dotkniętym epidemią koronawirusa. Poniżej przestawiamy kluczowe rozwiązania w zakresie podatków przewidziane w tzw. Tarczy 4.0.

Schematy podatkowe

Zgodnie z regulacjami wprowadzonymi wcześniejszą wersją tarczy antykryzysowej, terminy związane z raportowaniem schematów podatkowych – zarówno krajowych jak i transgranicznych – zostały zawieszone od dnia 31 marca 2020 r. do odwołania stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii ogłoszonego w związku z COVID-19, jednak nie dłużej niż do dnia 30 czerwca 2020 r.

Tarcza 4.0 przewiduje zawieszenie terminów dokonywania zgłoszeń MDR dla schematów krajowych do 30 dnia następującego po dniu odwołania stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii. Przedłużeniu nie uległ jednak termin na zgłaszanie schematów transgranicznych. W tym przypadku zawieszenie będzie obowiązywać tylko do dnia 30 czerwca 2020 r.

Ulga na złe długi w CIT i PIT

Tarcza 4.0 wprowadza możliwość wcześniejszego skorzystania z tzw. ulgi na złe długi w podatkach dochodowych dla wierzycieli, którzy ponoszą negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19. Będą oni mogli pomniejszyć przychód począwszy od okresu rozliczeniowego, w którym upłynie 30 dni od dnia przekroczenia terminu zapłaty określonego na fakturze (rachunku) lub w umowie. Obecnie przepisy przewidują termin 90 dni. Należy pamiętać, że rozwiązanie to dotyczy jedynie podatków dochodowych – w uldze na złe długi w VAT nie nastąpiły żadne zmiany.

Ceny transferowe

Podmioty powiązane otrzymały więcej czasu na wykonanie obowiązków związanych z dokumentacją cen transferowych. Zgodnie z Tarczą 4.0, termin do złożenia informacji o cenach transferowych (TPR) oraz oświadczenia o sporządzeniu lokalnej dokumentacji cen transferowych został przedłużony:

  1. do dnia 31 grudnia 2020 r. – w przypadku gdy termin ten upływa w okresie od dnia 31 marca 2020 r. do dnia 30 września 2020 r.;
  2. o 3 miesiące – w przypadku gdy termin ten upływa w okresie od dnia 1 października 2020 r. do dnia 31 stycznia 2021 r.

W przypadku dużej grupy podatników u których rok obrotowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym, wskazane terminy upłyną zatem 31 grudnia, a nie 30 września. Co więcej, przepisy przewidują także wydłużenie terminu na przygotowanie dokumentacji grupowej (tzw. Master file) do końca 3 miesiąca licząc od dnia następującego po dniu, w którym upłynął termin do złożenia oświadczenia.

Podatek od przychodów z budynków

Przepisy Tarczy 4.0 wprowadziły zwolnienie z podatku od przychodów z budynków za okres od 1 marca 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. Możliwość skorzystania ze zwolnienia nie została uzależniona od spełnienia dodatkowych warunków.

Certyfikat rezydencji

W przypadku certyfikatu rezydencji którego 12 miesięczny okres ważności upływa w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii ogłoszonego w związku z COVID-19, płatnik przy poborze podatku będzie mógł posługiwać się tym certyfikatem jeszcze dwa miesiące po ich odwołaniu. W tym samym okresie miejsce zamieszkania i siedziby podatnika dla celów podatkowych może być potwierdzone kopią certyfikatu rezydencji. Co więcej, fiskus uzna za ważny także certyfikat wydany w 2019 roku, jeśli płatnik posiada oświadczenie podatnika co do aktualności danych w nim zawartych.

Nowa struktura JPK

Przepisy przewidują przesunięcie terminu wejścia w życie przepisów ustawy o VAT dotyczących nowego JPK_V7 z 1 lipca na 1 października 2020 r.

Możliwość odliczenia darowizn

Rozszerzono listę podmiotów na rzecz których darowizna przekazana od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 30 września 2020 r. na przeciwdziałanie COVID-19 uprawnia do obniżenia podstawy opodatkowania. Chodzi m.in. o domy dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży, noclegownie, schroniska dla osób bezdomnych czy domy pomocy społecznej.

Ponadto, od podstawy obliczenia podatku podatnik może także odliczyć darowizny rzeczowe, których przedmiotem są laptopy lub tablety przekazane od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 30 września 2020 r. organom prowadzącym placówki oświatowe oraz organizacjom pożytku publicznego. Przepisy wskazują, że komputery te mają być zdatne do użytku i wyprodukowane nie wcześniej niż 3 lata przed dniem ich przekazania.

 

Anna Skórska, konsultant podatkowy, ATA Tax Sp. z o.o.

Zainteresował Cię ten temat?

anna.skorska|atatax.pl| |anna.skorska|atatax.pl