Chcesz być informowany o wszystkich wydarzeniach w ATA Finance?
Nie masz czasu, żeby śledzić naszą stronę?

Zapisz się na newsletter!

Zmiany terminów wykonania niektórych obowiązków podatników

2020-03-30

Przestawiamy rozwiązania zaproponowane w ramach tzw. tarczy antykryzysowej. Większość z nich zawarta jest w projekcie ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (dalej: „nowelizacja” lub „nowelizacja ustawy o COVID-19”). Część rozwiązań wymaga wydania rozporządzeń.

Przesunięcie terminu złożenia i płatności CIT oraz wydłużenie terminu na sporządzenie sprawozdania finansowego

Zgodnie z zapowiedziami ministerstwa finansów termin na złożenie deklaracji CIT-8 oraz zapłatę CIT został przesunięty do 31 maja 2020 r. W przypadku organizacji pozarządowych będzie to 31 lipca 2020 r.

Pojawił się także projekt rozporządzenia ministra finansów przedłużający na podstawie delegacji zawartej nowelizacji ustawy o COVID-19 termin sporządzenia sprawozdania finansowego o trzy miesiące, a w przypadku jednostek podlegających nadzorowi KNF – o dwa miesiące.

Przesunięcie terminu płatności pobranych zaliczek na PIT

Rozwiązanie polegające na przesunięciu terminu płatności pobranego PIT przewidziano jedynie dla płatników, którzy ponieśli negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19.

Terminy zapłaty zaliczek na PIT pobranych przez płatników w marcu i kwietniu 2020 r. od przychodów ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej lub spółdzielczego stosunku pracy oraz od wypłacanych przez płatnika zasiłków pieniężnych z ubezpieczenia społecznego zostaną przesunięte do 1 czerwca 2020 r.

Rozwiązanie to mogą również zastosować płatnicy wypłacający świadczenia z tytułu działalności wykonywanej osobiście wymienionej w art. 13 pkt 8 ustawy o PIT oraz z tytułu praw autorskich i praw pokrewnych. Działalność wykonywana osobiście obejmuje umowy zlecenia i umowy o dzieło, które nie są zawierane w ramach działalności gospodarczej za wyjątkiem umów o zarządzanie przedsiębiorstwem, kontraktów managerskich i tym podobnych umów.

Omawiane przepisy będą obowiązywały od 1 kwietnia 2020 r.

Źródło: art. 4 nowelizacji dodający nowy art. 52o do ustawy o PIT

Przedłużony termin składania PIT – do końca maja 2020 r.

W przypadku rocznych deklaracji PIT nie przewiduje się żadnych sankcji, jeżeli podatnik złoży je do końca maja 2020 r.

Źródło: art. 1 nowelizacji dodający art. 15zzj do ustawy o Covid-19

Ceny transferowe

Przewidziano wydłużenie terminu na złożenie informacji o cenach transferowych do 30 września 2020 r. w przypadku podmiotów, których rok podatkowy rozpoczął się po dniu 31 grudnia 2018 r., a zakończył przed dniem 31 grudnia 2019 r. Regulacja dotyczy podmiotów obowiązanych do sporządzania lokalnej dokumentacji cen transferowych - w zakresie transakcji kontrolowanych objętych tym obowiązkiem lub realizujących transakcje kontrolowane.

Źródło: art.1 pkt 17 nowelizacji dodający nowy art. 31z o ustawy o COVID-19

Termin składania nowego pliku JPK_VAT – 1 lipca 2020 r.

Z 1 kwietnia na 1 lipca 2020 r. przesunięto obowiązek składania nowego pliku JPK_VAT (deklaracja wraz z ewidencją) dla wszystkich podatników. Podatnicy będą mogli dobrowolnie złożyć nowy JPK_VAT w maju 2020 r.

Źródło: art. 59 nowelizacji ustawy o COVID zmieniający przepisy ustawy 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1520)

Przesunięcie terminu stosowania nowej matrycy stawek VAT do 1 lipca 2020 r.

Stosowanie PKWiU 2015 w stosunku do usług oraz nomenklatury scalonej (CN) do towarów ma być odroczone do 1 lipca 2020 r.

W wyniku wprowadzonych zmian do dnia 30 czerwca 2020 r.:

  • będą stosowane dotychczasowe przepisy ustawy o VAT i przepisy wykonawcze do tej ustawy dotyczące stawek VAT,
  • do celów opodatkowania VAT będzie stosowana Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług (PKWiU 2008)
  • wydane do 30 czerwca 2020 r. wiążące informacje stawkowe (WIS) będą zapewniały podatnikom ochronę dla czynności podlegających opodatkowaniu wykonywanych od 1 lipca 2020 r.

Źródło: zmiany w art. 20 ustawy z 9 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw zmiany wprowadzone art. 59 nowelizacji ustawy o COVID

Zawiadomienia dotyczące tzw. „białej listy podatników”

Wydłużono z 3 do 14 dni termin na złożenie zawiadomienia o dokonaniu zapłaty na rachunek niezamieszczony w wykazie podatników VAT, o którym mowa w art. 96b ust. 1 ustawy o VAT („biała lista podatników”).

Źródło: art. 1 nowelizacji wprowadzający do ustawy o COVID art. 15zzn ustawy

Podatek minimalny od nieruchomości komercyjnych

Termin do zapłaty podatku od przychodów z budynków za miesiące od marca do maja 2020 r. przesunięto do 20 lipca 2020 r. pod warunkiem, że podatnik w danym miesiącu poniósł negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19 oraz uzyskał przychody niższe o co najmniej 50 proc. w stosunku do analogicznego miesiąca roku poprzedniego, natomiast w przypadku podatnika, który rozpoczął prowadzenie działalności gospodarczej w 2019 r. – w stosunku do uzyskanych w tym roku średnich przychodów.

Kryterium spadku przychodów o co najmniej 50 proc. nie stosuje się do podatników, którzy

  • stosowali w 2019 r. formę opodatkowania, w przypadku której nie ustala się przychodów,
  • rozpoczęli prowadzenie działalności gospodarczej w ostatnim kwartale 2019 r. i nie uzyskali w tym okresie przychodów,
  • rozpoczęli działalność w 2020 r.

Omawiane przepisy wchodzą w życie 1 kwietnia 2020 r.

Źródło: art. 4 nowelizacji wprowadzający nowy art. 52p do ustawy o PIT oraz art. 6 nowelizacji wprowadzający nowy art. 38h do ustawy o CIT

Odroczenie zapłaty podatku od sprzedaży detalicznej

Przewidziano odroczenie podatku do sprzedaży detalicznej (tzw. podatek od marketów) do 1 stycznia 2021 r.

Przepisy ustawy z dnia 6 lipca 2016 r. o podatku od sprzedaży detalicznej będą zatem stosowane do przychodów ze sprzedaży detalicznej osiągniętych od 1 stycznia 2021 r. zamiast, jak przed zmianą, od dnia 1 lipca 2020 r.

Źródło: art. 43 nowelizacji ustawy o COVID

Schematy podatkowe

W przypadku schematu podatkowego (art. 86a § 1 pkt 10 Ordynacji podatkowej) terminy, o których mowa w dziale III rozdziale 11a tej Ordynacji podatkowej, nie rozpoczynają się a rozpoczęte podlegają zawieszeniu w okresie od dnia 31 marca 2020 r. do dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii ogłoszonego w związku z COVID-19, nie dłużej jednak niż do dnia 30 czerwca 2020 r.

Czynności dokonane przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, promotorów, korzystających i wspomagających we wskazanym powyżej okresie są skuteczne.

Źrodło: art. 1 nowelizacji wprowadzający nowy art. 31y do ustawy o COVID-19