Chcesz być informowany o wszystkich wydarzeniach w ATA Finance?
Nie masz czasu, żeby śledzić naszą stronę?

Zapisz się na newsletter!

Planowane zmiany w podatkach dochodowych od 2021 – projekt ustawy opublikowany

2020-10-01

W dniu 16 września 2020 r. został opublikowany projekt zmian w ustawach o podatkach dochodowych. Najważniejsza kwestią regulowaną przez ten projekt jest włączenie w krąg podatników podatku CIT spółek komandytowych oraz niektórych spółek jawnych. Projekt zawiera też szereg innych istotnych dla podatników kwestii, jak np. ograniczenie możliwości rozliczania strat podatkowych, podwyższenie limitu przychodów dla podatników uprawionych do stosowania stawki 9%, wprowadzenie definicji spółki nieruchomościowej i nałożenia obowiązków płatnika na taką spółkę czy też zobowiązanie podatników do sporządzania i publikowania strategii podatkowej.

Poniżej przedstawiamy podsumowanie najważniejszych zmian, które znajdują się w tym projekcie.

  1. Spółki komandytowe i niektóre spółki jawne podatnikami CIT 

Dotychczas spółki komandytowe oraz spółki jawne były traktowane jako transparentne dla celów podatku dochodowego, tzn. podatnikami nie były spółki, tylko wspólnicy i to oni opodatkowywali dochody z udziału w zyskach w takich spółkach jednokrotnym podatkiem (najczęściej 19%). Osoby fizyczne będące wspólnikami spółek począwszy od 2020 r. zostali zobowiązani do zapłaty tzw. daniny solidarnościowej - od dochodów przekraczających 1 000 000 zł (w wysokości 4%). Taki poziom obciążeń podatkowych był korzystniejszy od obciążeń podatkowych przy prowadzeniu działalności w formie sp. z o.o. i transferze zysków z poziomu spółki na poziom wspólnika w formie dywidendy (w przypadku małych spółek efektywne opodatkowanie wynosił ok. 26%, a przy większych podmiotach osiągających przychody powyżej równowartości 1.200.000 EUR ok. 34%).

Zgodnie z projektem spółki komandytowe mają być traktowane jako podatnicy CIT, co oznacza, że dochody osiągane za ich pośrednictwem będą opodatkowane podwójnie – raz na poziomie spółki stawką 9% lub 19% i drugi raz na poziomie wspólników. Projekt przewiduje również zwolnienie 50% przychodów komandytariusza z tytułu udziału w zyskach spółki komandytowej, ale nie więcej niż 60 000 zł z tytułu udziału w zyskach każdej spółki komandytowej. Preferencja ta będzie dotyczyć wyłącznie komandytariuszy niepowiązanych z komplementariuszem. W takiej sytuacji komandytariusze popularnych spółek komandytowych, których komplementariuszem jest sp. z o.o., mających w zarządzie lub jako wspólników właśnie komandytariuszy nie będą uprawnieni do skorzystania z tych preferencji. Komplementariusze takich spółek komandytowych poprzez możliwość zaliczenia podatku należnego od spółki utrzymają zasadniczo jednokrotne opodatkowanie przypadających na ich udział zysków.

Dodatkowo z uzasadnienia do projektu wynika, iż planowane jest „(…)wprowadzenie zwolnienia w przypadku spółek komandytowych, w których powiązania między wspólnikami nie wskazują na „optymalizacyjny cel” ich utworzenia, z opodatkowania podatkiem dochodowym przychodów komandytariuszy takich spółek, skutkiem którego efektywne opodatkowanie dochodów takich komandytariuszy z udziału w zyskach spółki komandytowej (opodatkowanej stawką podatku CIT wynoszącą 9% uzyskanych dochodów) pozostanie na porównywalnym poziomie, do efektywnego opodatkowania takich komandytariuszy wynikającego z przepisów ustawy CIT i ustawy PIT w ich brzmieniu obowiązującym do końca 2020 r. (…)”. W obecnym projekcie nie są jeszcze uwzględnione przepisy regulujące zakres stosowania tego zwolnienia.

Dodatkowo Spółki jawne posiadające w gronie swoich wspólników osoby inne niż osoby fizyczne, które nie poinformują organy podatkowe o podatnikach zobowiązanych do opodatkowania udziału w jej zyskach, również będą traktowane jako podatnicy CIT.

  1. Ograniczenia w rozliczeniu strat podatkowych

Projekt przewiduje ograniczenie możliwości rozliczania strat podatkowych podatnika, jeżeli taki podatnik przejął inny podmiot lub nabył przedsiębiorstwo lub zorganizowaną część przedsiębiorstwa (również jako wkład niepieniężny), w wyniku czego przedmiot faktycznie prowadzonej przez podatnika podstawowej działalności gospodarczej po takim przejęciu lub nabyciu, w całości lub w części był inny, niż przedmiot faktycznie prowadzonej przez podatnika podstawowej działalności przed takim przejęciem lub nabyciem, lub co najmniej 25% udziałów (akcji) podatnika posiada podmiot lub podmioty, które na dzień kończący rok podatkowy, w którym podatnik poniósł stratę, praw takich nie posiadały.

Proponowana zmiana ma na celu ograniczenie zjawiska wykorzystywania przez podatnika strat podatkowych innego podmiotu celem obniżenia własnych zobowiązań podatkowych.

  1. Zmiana zasad amortyzacji podatkowej przez podatników korzystających ze zwolnienia

Projekt przewiduje ograniczenie możliwości podwyższania lub obniżania stawek amortyzacyjnych dla składników majątkowych przez podatników korzystających ze zwolnienia przedmiotowego (np. z uwagi na prowadzenie działalności w specjalnej strefie ekonomicznej). Ograniczenie to będzie dotyczyć środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych wprowadzonych do ewidencji od 1 stycznia 2021 r.

  1. Wprowadzenie definicji spółki nieruchomościowej

Pod pojęciem spółki nieruchomościowej projekt definiuje podmiot, w tym niebędący spółką, w którym co najmniej 50% wartości rynkowej aktywów, w dowolnym okresie 12 kolejno, bezpośrednio następujących po sobie miesięcy, stanowiły nieruchomości położone na terytorium Polski lub prawa do takich nieruchomości.

Jeżeli przedmiotem sprzedaży będą udziały lub prawa w takiej spółce nieruchomościowej i jeżeli sprzedającym lub kupującym będzie podmiot zagraniczny, to spółka nieruchomościowa będzie pełnić funkcję płatnika, tzn. będzie zobowiązana do pobrania oraz odprowadzenia podatku na rachunek bankowy właściwego urzędu skarbowego. Projekt nie reguluje przy tym w jaki sposób sprzedający rozliczy się ze spółką nieruchomościową, bo formalnie to sprzedający jest zobowiązany do zapłaty podatku dochodowego z tytułu sprzedaży udziałów lub praw w takiej spółce.

  1. Obowiązek ustanowienia przedstawiciela podatkowego przez zagraniczne spółki nieruchomościowe

Zagraniczne spółki nieruchomościowe będą zobowiązane do ustanowienia w Polsce przedstawiciela podatkowego (analogicznie jak podatnicy VAT z krajów innych niż Państwa Członkowskie UE). Należy przy tym zauważyć, że obowiązek ten dotyczył będzie również spółek nieruchomościowych również z innych Państw członkowskich UE. Przedstawiciel podatkowy będzie odpowiadał solidarnie ze spółką nieruchomościową za zobowiązania podatkowe. Brak ustanowienia przedstawiciela podatkowego przez taką spółkę będzie podlegało karze w wysokości do 1 mln zł.

  1. Strategia podatkowa – obowiązek podania do publicznej wiadomości

Podatnicy, których przychody przekraczają równowartość 50 mln EUR oraz spółki nieruchomościowe, będą zobowiązani do sporządzenia oraz opublikowania na stronie internetowej tzw. strategii podatkowej. Dokument ten powinien zawierać m.in. opis procedur związanych z wykonywaniem bieżących obowiązków podatkowych, informacje o transakcjach z podmiotami powiązanymi, planowanych i dokonanych restrukturyzacjach, złożonych wnioskach o wydanie interpretacji indywidualnej oraz rozliczeniach podatnika w krajach stosunkujących szkodliwą konkurencję podatkową.

Niewywiązanie się z tego obowiązku będzie podlegać karze do 1 mln zł.

  1. Zwiększenie wysokości przychodów uprawniających do stawki podatku CIT w wysokości 9%

Projekt zakłada zwiększenie limitu przychodów uprawniających do stosowania stawki podatku 9% (zamiast 19%). W aktualnie obowiązującym stanie prawnym limit ten wynosi 1,2 mln EUR. Planowane jest podwyższenie tego limitu do 2 mln EUR.

  1. Przedłużenie obowiązywania zwolnienia od podatku od budynków

W projekcie uwzględnione jest wydłużenie obowiązywania zwolnienia od podatku od budynków do końca miesiąca, w którym stan epidemii zostanie odwołany (jeżeli będzie on trwał dużej niż do końca 2020 r.). Aktualnie obowiązujące przepisy przewidują obowiązywanie takiego zwolnienia w stosunku do podatku od przychodów z budynków za okres od dnia 1 marca 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r. 

W przypadku zainteresowania, zapraszamy do kontaktu w celu omówienia szczegółów projektowanych zmian.

 

Marcin Sobieszek, doradca podatkowy, ATA Tax Sp. z o.o.

Zainteresował Cię ten temat?

marcin.sobieszek|atatax.pl| |marcin.sobieszek|atatax.pl