Chcesz być informowany o wszystkich wydarzeniach w ATA Finance?
Nie masz czasu, żeby śledzić naszą stronę?

Zapisz się na newsletter!

Faktura ustrukturyzowana – od 1 lipca 2024 roku czeka nas rewolucja w wystawianiu faktur!

2023-08-28

W ostatnich latach jesteśmy świadkami wprowadzania przez ustawodawcę szeregu innowacyjnych rozwiązań mających na celu zarówno uproszczenie rozliczania podatku VAT przez podatników, jak i udostępnianie organom podatkowym narzędzi, które ułatwiają im proces kontroli rozliczeń przedsiębiorców, z uwagi na m.in. możliwość zdalnego monitorowania obrotu dokumentowanego fakturami. Niewątpliwie kolejnym z takich rozwiązań jest wprowadzenie Krajowego Systemu e-Faktur (tzw. KSeF), za pośrednictwem którego już dziś podatnicy mogą dobrowolnie wystawiać faktury ustrukturyzowane.

Faktury ustrukturyzowane to faktury wystawiane przez podatników za pośrednictwem systemu teleinformatycznego (KSeF), oznaczone przydzielonym numerem identyfikującym fakturę w systemie. Obecnie otrzymywanie faktur ustrukturyzowanych przy użyciu KSeF wymaga akceptacji odbiorcy faktury. Od 1 lipca 2024 roku zaczną obowiązywać nowe przepisy, które zobligują podatników zarejestrowanych jako podatnicy VAT czynni do wystawiania faktur wyłączanie przy użyciu systemu KSeF.

Wyłączenia z obowiązku wystawiania faktur ustrukturyzowanych w KSeF

Z obowiązku wystawiania faktur ustrukturyzowanych wyłączeni będą m.in.: podatnicy, którzy  nie posiadają siedziby działalności gospodarczej ani stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium kraju oraz podatnicy dokonujący dostaw towarów lub świadczenia usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej (konsumentów).

Sankcja za niedopełnienie obowiązku wystawienia faktury ustrukturyzowanej w KSeF

W przypadku, gdy podatnik wbrew obowiązkowi nie wystawi faktury ustrukturyzowanej przy użyciu Krajowego Systemu e-Faktur, organ podatkowy nałoży na niego, w drodze decyzji karę pieniężną w wysokości 100% kwoty podatku VAT wykazanego na fakturze wystawionej poza KSeF. W przypadku faktury bez wykazanego podatku będzie to kara pieniężna w wysokości 18,7% kwoty należności ogółem wykazanej na fakturze wystawionej poza KSeF. Przepis dotyczący sankcji za niedopełnienie obowiązku wystawienia faktury ustrukturyzowanej wejdzie w życie 1 stycznia 2025 roku.

Zwrot VAT w terminie 40 dni

Jednym z benefitów wprowadzenia Krajowego Systemu e-Faktur jest możliwość szybszego zwrotu podatku VAT. Zgodnie z przepisami obowiązującymi od 1 stycznia 2022 roku podatnik, który wystawił w  danym okresie rozliczeniowym wyłącznie faktury ustrukturyzowane ma możliwość ubiegania się o zwrot nadwyżki podatku naliczonego nad należnym w przyśpieszonym terminie 40 dni. Prawo do zwrotu podatku VAT w skróconym do 40 dni terminie podatnik wystawiający wyłącznie faktury ustrukturyzowane, może zrealizować pod warunkiem, że:

- nadwyżka podatku naliczonego nad należnym wykazana do przeniesienia na kolejny okres rozliczeniowy w poprzedniej deklaracji nie przekracza 3000 zł;

- podatnik przez kolejne 12 miesięcy poprzedzających bezpośrednio okres, w rozliczeniu za który występuje z wnioskiem o zwrot:

a) był zarejestrowany jako podatnik VAT czynny,

b) składał za każdy okres rozliczeniowy pliki JPK_VAT,

c) posiadał rachunek rozliczeniowy lub imienny rachunek w spółdzielczej kasie oszczędnościowo--kredytowej, zawarty w wykazie podatników tzw. białej liście.

Zwrot podatku w terminie 40 dni przysługuje również w sytuacji, gdy w danym okresie rozliczeniowym oprócz faktur ustrukturyzowanych podatnik wystawił:

- faktury, których nie wystawia się w postaci faktury ustrukturyzowanej z powodu braku zgodności z wzorem faktury ustrukturyzowanej udostępnionym na elektronicznej platformie usług administracji publicznej, lub

- tzw. faktury uproszczone - w przypadku sprzedaży zaewidencjonowanej przy zastosowaniu kasy rejestrującej.

Uproszczenie zasad rozliczenia faktur korygujących

Z wejściem w życie nowego obowiązku wystawiania faktur przy użyciu KSeF zmianie ulegną zasady określające moment ujęcia faktur korygujących ,,in minus’’. Do tej pory mamy do czynienia z sytuacją, gdzie w przypadku wystawienia faktury korygującej, obniżającej podstawę opodatkowania i kwotę podatku należnego, aby ustalić w jakim okres rozliczeniowym ująć korektę, podatnicy analizują moment wystawienia faktury, uzgodnienia i spełnienia warunków obniżenia podstawy opodatkowania oraz posiadania dokumentacji potwierdzającej to uzgodnienie. W praktyce występują sytuacje, że moment wystawienia faktury korygującej nie jest tożsamy z momentem uzgodnienia, czy spełnienia warunków, stanowiących podstawę wystawienia korekty.

Od 1 lipca 2024 roku podatnik będzie mógł pomniejszyć podstawę opodatkowania oraz kwotę podatku należnego już w okresie rozliczeniowym, w którym wystawi fakturę korygującą w postaci ustrukturyzowanej. Uproszczenie zostanie również wprowadzone po stronie nabywcy towaru lub usługi, który  będzie zobowiązany pomniejszyć kwotę podatku naliczonego w rozliczeniu za okres, w którym otrzyma fakturę korygującą w postaci ustrukturyzowanej.

Podsumowanie

Wprowadzenie systemu KSeF będzie stanowiło dla podatników z pewnością duże wyzwanie. Nie sposób jednak nie zauważyć korzyści płynących z nowego rozwiązania. Wprowadzenie jednego, powszechnie dostępnego systemu za pomocą którego, będą wystawiane i udostępniane faktury ustrukturyzowane przyczyni się m.in. do szybszego otrzymania faktury przez nabywcę, a także da pewność wystawcy faktury, że została ona dostarczona kontrahentowi. Naszym zdaniem wprowadzenie jednego standardu faktury elektronicznej przyczyni się do usprawnienia obrotu gospodarczego.

 

Klaudyna Malinowska, konsultant podatkowy, ATA Tax Sp. z o.o.

Zainteresował Cię ten temat?

klaudyna.malinowska|atatax.pl%20 | |klaudyna.malinowska|atatax.pl