Chcesz być informowany o wszystkich wydarzeniach w ATA Finance?
Nie masz czasu, żeby śledzić naszą stronę?

Zapisz się na newsletter!

Slim VAT 3 – zmiany w podatku VAT od 1 lipca 2023 r.

2023-08-03

Dnia 1 lipca 2023 roku weszła w życie trzecia odsłona nowelizacji ustaw w ramach tzw. pakietu Slim VAT (Simple Local And Modern VAT). Wprowadzone przepisy mają na celu przede wszystkim uproszczenie rozliczania przez podatników podatku od towarów i usług. W ramach Slim VAT 3 najwięcej zmian wprowadzono do ustawy o VAT. Poniżej prezentujemy najważniejsze z nich.

  1. Podwyższenie limitu sprzedaży małego podatnika do 2 000 000 euro.

Podwyższenie limitu wartości sprzedaży (wraz z kwotą podatku) z 1 200 000 euro do 2 000 000 euro uprawniającego podatnika do posiadania statusu małego podatnika powoduje zwiększenie liczby podatników uprawnionych do stosowania metody kasowej oraz kwartalnego rozliczenia VAT.

  1. Doprecyzowanie zasad stosowania kursu przeliczeniowego dla faktur korygujących wystawionych w walucie obcej.

W przypadku zmiany podstawy opodatkowania, określonej w walucie obcej, przeliczenia na złote należy dokonać według kursu danej waluty obcej przyjętego do przeliczenia kwot stosowanych do określenia podstawy opodatkowania przed jej zmianą (według kursu pierwotnego). Przykładowo podatnik, który zastosował dla dokonanej dostawy kurs z dnia 1 sierpnia 2023 r., ten sam kurs zastosuje w przypadku wystawienia faktury korygującej pierwotne rozliczenie, bez względu na przyczynę korekty.

  1. Doprecyzowanie okresu, za który deklarowana jest WDT, w przypadku gdy podatnik otrzymuje dokumenty potwierdzające WDT po okresie 3 miesięcy.

Jeżeli podatnik w określonym czasie nie posiada dokumentów potwierdzających wewnątrzwspólnotową dostawę towarów (WDT) ma obowiązek wykazać w ewidencji taką transakcję jako dostawę krajową i opodatkować ją właściwą stawką podatku np. 23%. Po otrzymaniu dokumentów potwierdzających wywóz towaru z terytorium Polski na terytorium innego kraju unijnego podatnik ma prawo dokonać korekty i zastosować stawkę 0%. Zgodnie z przepisami obowiązującymi przed wejściem w życie niniejszej nowelizacji, w takiej sytuacji podatnik powinien był wykazać transakcję WDT w rozliczeniu za okres, w którym dostawa została dokonana. Należy mieć jednak na uwadze, że nie zawsze moment dostawy był tożsamy z momentem powstania obowiązku podatkowego dla WDT. W wyniku wprowadzonych zmian obecnie podatnik ma prawo, w opisanej wyżej sytuacji, wykazać transakcję w rozliczeniu za okres, w którym powstał obowiązek podatkowy, co w konsekwencji wyeliminuje wątpliwości związane z brzmieniem przepisu w poprzedniej wersji.

  1. Rezygnacja z formalnego wymogu posiadania faktury dokumentującej WNT przy odliczaniu podatku naliczonego z tego tytułu.

Podatnik dokonujący wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów (WNT), chcąc skorzystać z prawa do odliczenia podatku naliczonego nie ma już obowiązku posiadania faktury dokumentującej tę transakcję. Wystarczającym dla obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego jest uwzględnienie kwoty podatku należnego z tytułu WNT w deklaracji podatkowej, w której zgodnie z przepisami należy rozliczyć ten podatek i oczywiście dokonanie nabycia w związku z wykonywaniem czynności opodatkowanych. Wprowadzona zmiana skutkuje tym, że podatek naliczony i należny z tytułu WNT będą zawsze rozliczane w tym samym okresie rozliczeniowym, bez konieczności posiadania przez podatnika faktury. Konsekwencją tej zmiany jest neutralność podatku VAT od WNT.

  1. Liberalizacja warunków zwrotu VAT w terminie 15 dni.

Możliwość ubiegania się o przyśpieszony do 15 dni zwrot podatku VAT obowiązuje od 1 stycznia 2022 roku i dotyczy tzw. podatników bezgotówkowych. Aby móc skorzystać z tej możliwości podatnik musi spełnić szereg warunków wymienionych w art. 87 ust. 6e ustawy o VAT. Po wejściu w życie nowych przepisów dokonano zmiany części warunków wprowadzonych z początkiem stycznia 2022 r. m.in. warunek dotyczący minimalnej wartości sprzedaży zaewidencjonowanej przy zastosowaniu kas rejestrujących w danym okresie rozliczeniowym z 50 tys. zł na 40 tys. zł.

  1. Wprowadzenie nowej, dodatkowej możliwości uwolnienia się od odpowiedzialności solidarnej przez „osoby trzecie”.

Wprowadzona możliwość dedykowana jest dla podatników nabywających wierzytelność (w praktyce będą to głównie faktorzy). Ma ona zastosowanie w sytuacji zmiany podatnika nabywającego wierzytelność (zmiana jednego faktora na drugiego).

  1. Wprowadzenie możliwości rezygnacji z obowiązku drukowania dokumentów fiskalnych wystawianych przy zastosowaniu kas rejestrujących przez podatników prowadzących ewidencję sprzedaży przy ich zastosowaniu.

Zmiana przewiduje możliwość wystawienia i wydania nabywcy, za jego zgodą, paragonu fiskalnego lub faktury, w postaci elektronicznej, przez przesłanie tego dokumentu w sposób z nim uzgodniony, w tym przy użyciu systemu teleinformatycznego Szefa KAS pośredniczącego przy wydawaniu paragonów fiskalnych w postaci elektronicznej nabywcy, bez konieczności podawania jego danych.

  1. Uzależnienie wysokości sankcji VAT od przyczyny stwierdzonej nieprawidłowości.

Zmiana przepisu ma na celu likwidację sytuacji, w której podatnicy dokonujący mniej lub bardziej istotnych błędów (w tym o charakterze formalnym) są na gruncie sankcji VAT traktowani tak jak podatnicy dokonujący oszustw podatkowych.

 

Wyżej opisane zmiany należy ocenić jako zmiany mające korzystny wpływ na sytuację podatkową podatników. Dostrzegamy w nich kontynuację rozpoczętego procesu upraszczania i ułatwiania stosowania przepisów ustawy o VAT oraz dostosowanie przepisów polskich do regulacji obowiązujących w prawie unijnym.

 

Klaudyna Malinowska, konsultant podatkowy, ATA Tax Sp. z o.o.

Zainteresował Cię ten temat?

klaudyna.malinowska|atatax.pl| |klaudyna.malinowska|atatax.pl