Chcesz być informowany o wszystkich wydarzeniach w ATA Finance?
Nie masz czasu, żeby śledzić naszą stronę?

Zapisz się na newsletter!

Kolejne zmiany w PIT już wkrótce…

2022-02-01

Polski Ład został wprowadzony do polskiego porządku prawnego wraz z początkiem 2022 r. Nowe regulacje, pomimo iż obowiązujące dopiero od miesiąca, zdążyły wywołać wiele wątpliwości wśród podatników.

W odpowiedzi na liczne problemy interpretacyjne, 7 stycznia 2022 r. Minister Finansów postanowił wydać rozporządzenie w sprawie przedłużenia terminów poboru i przekazania przez niektórych płatników zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych, jednak biorąc pod uwagę zgłaszane obiekcje co do prawomocności zmian wprowadzonych rozporządzeniem, ostatecznie ustawodawca zdecydował się znowelizować ustawę o PIT.

Nowelizacja ustawy, tj. ustawa o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz ustawy o podatku od wydobycia niektórych kopalin, została przyjęta przez Sejm 27 stycznia 2022 r.

Jedną z ważniejszych zmian przewidzianych niniejszą ustawą są regulacje dotyczące przedłużenia terminów pobierania i wpłaty zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych przez płatników. Zgodnie z nowymi rozwiązaniami, w przypadku pracowników oraz zleceniobiorców osiągających miesięczny dochód nieprzekraczający 12 800 zł brutto, zaliczka na podatek dochodowy będzie pobierana w wysokości nie wyższej niż kwota zaliczki obliczona według „starych” zasad (obowiązujących do 31 grudnia 2021 r.) Oznacza to, że płatnik powinien obliczyć zaliczkę na podatek dochodowy zarówno według „starych” zasad jak i „nowych” (obowiązujących od 1 stycznia 2022 r.), a następnie porównać wysokość tak obliczonych zaliczek. W przypadku, gdy zaliczka obliczona według starych zasad okaże się niższa od zaliczki obliczonej według zasad nowych, zastosowanie znajdzie mechanizm przedłużenia terminu pobrania i wpłaty zaliczki, polegający na późniejszym pobraniu nadwyżki między zaliczką obliczoną zgodnie z nowymi zasadami a zaliczką obliczoną na zasadach starych.

Ponadto, zmianie ulegną przepisy pozwalające płatnikom na stosowanie zmniejszenia zaliczki o 1/12 kwoty zmniejszającej podatek, tj. o 425 zł. Zgodnie z nowelizacją, stosowanie zmniejszenia będzie możliwe także w przypadku, gdy oświadczenie PIT-2 zostanie złożone w trakcie roku podatkowego, a nie tylko przed pierwszą wypłatą wynagrodzenia w danym roku podatkowym.

Obecnie, w odniesieniu do omawianych rozwiązań prowadzone są dalsze prace legislacyjne, jednak można spodziewać się, iż w najbliższym czasie regulacje te zostaną wdrożone do porządku prawnego.

 

Natalia Szymocha, konsultant podatkowy ATA Tax Sp. z o.o.

Zainteresował Cię ten temat?

natalia.szymocha|atatax.pl| |natalia.szymocha|atatax.pl