Chcesz być informowany o wszystkich wydarzeniach w ATA Finance?
Nie masz czasu, żeby śledzić naszą stronę?

Zapisz się na newsletter!

Przełomowy wyrok TSUE w sprawie rozliczania VAT z tytułu WNT

2021-04-07

Dnia 18 marca 2021 r. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wydał wyrok w sprawie C‑895/19, będący odpowiedzią na pytanie prejudycjalne zadane przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach. Dotyczyło ono zgodności ustawy o VAT w zakresie uzależnienia prawa do odliczenia podatku naliczonego z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów od wykazania podatku należnego w trzymiesięcznym terminie z unijną dyrektywą VAT.

Postępowanie dotyczyło spółki, która zwróciła się do Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z wnioskiem o wydanie interpretacji indywidualnej w sprawie obowiązku wykazywania w deklaracji podatku VAT należnego z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów. Spółka często wykazywała podatek należny po upływie terminu trzech miesięcy, licząc od końca miesiąca, w którym w odniesieniu do nabytych towarów powstał obowiązek podatkowy. Wynikało to z powszechnych wśród podatników trudności spowodowanych opóźnieniem w otrzymaniu faktury, błędną klasyfikacją transakcji lub pomyłkami osoby sporządzającej rejestry i deklaracje VAT. Spółka zadała więc pytanie, czy może odliczyć podatek naliczony z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów w tym samym okresie rozliczeniowym, w którym został wykazany podatek należny, jeśli dokonała korekty deklaracji VAT po upływie terminu trzech miesięcy przewidzianego w art. 86 ust. 10b pkt 2 lit. b ustawy o VAT.

Spółka wskazała, że przepisy krajowe wprowadzają dodatkowe warunki, które nie zostały przewidziane w regulacjach wspólnotowych. Naruszają tym samym zasadę neutralności podatkowej i proporcjonalności. Dyrektor KIS uznał jednak, że taka sprzeczność nie zachodzi. Zdaniem organu art. 178 dyrektywy VAT dopuszcza możliwość wprowadzenia przez państwa członkowskie pewnych formalnych wymogów warunkujących prawo do odliczenia.

Wyrok TSUE

Po wniesieniu skargi na interpretację oraz zadaniu pytania prejudycjalnego przez WSA w Gliwicach, TSUE w pełni podzielił stanowisko skarżącej spółki. Zdaniem Trybunału przepisy krajowe nie mogą uniemożliwiać odliczenia VAT naliczonego z tytułu nabycia wewnątrzwspólnotowego w tym samym okresie co rozliczenie tej samej kwoty VAT z powodu naruszenia wymogu formalnego bez uwzględnienia wszystkich istotnych okoliczności, a w szczególności dobrej wiary podatnika. Tym samym przepisy ustawy o VAT uzależniające prawo do odliczenia podatku naliczonego od rozliczenia podatku należnego w terminie 3 miesięcy licząc od końca miesiąca, w którym powstał obowiązek podatkowy, są sprzeczne z dyrektywą VAT.

Skutki orzeczenia

Dla podatników jest to niezwykle istotny wyrok, który otwiera drogę do wystąpienia z wnioskiem o zwrot zapłaconych w poprzednich okresach odsetek od zaległości podatkowych. Chociaż wyrok dotyczył wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, to może on również być stosowany do innych transakcji objętych mechanizmem odwrotnego obciążenia. Orzeczenie powinno również wpłynąć pozytywnie na obecny system rozliczania VAT od wewnątrzwspólnotowych nabyć. Wykazywanie podatku należnego i naliczonego w tym samym okresie pozwoli na uniknięcie uciążliwego obowiązku ciągłego korygowania deklaracji.

 

Jakub Janicki, konsultant podatkowy ATA Tax Sp. z o.o.

Zainteresował Cię ten temat?

anna.skorska|atatax.pl| |jakub.janicki|atatax.pl