Chcesz być informowany o wszystkich wydarzeniach w ATA Finance?
Nie masz czasu, żeby śledzić naszą stronę?

Zapisz się na newsletter!

Nowelizacja przepisów dotycząca korekt w imporcie usług

2021-10-15

7 września 2021 r. weszła w życie nowelizacja ustawy o podatku od towarów i usług, wprowadzająca między innymi zmiany dotyczące momentu rozliczania podatku naliczonego z tytułu importu usług.

Przepisy sprzed nowelizacji

Zgodnie z brzmieniem przepisów sprzed nowelizacji moment obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z tytułu importu usług uzależniony był od tego, w jakim terminie, licząc od upływu miesiąca, w którym powstał obowiązek podatkowy, podatnik uwzględnił kwotę podatku należnego w odniesieniu do danej usługi. Neutralność podatkową gwarantowało podatnikom uwzględnienie kwoty podatku należnego w deklaracji, w której byli oni zobowiązani rozliczyć ten podatek, nie później niż w ciągu 3 miesięcy od upływu miesiąca, w którym powstał obowiązek podatkowy. W przeciwnym wypadku podatnik był zobowiązany uwzględnić podatek naliczony w deklaracji składanej „na bieżąco”, podczas gdy podatek należny wykazywany był w okresie powstania obowiązku podatkowego.

Analogiczne uregulowania ustawodawca przewidział dla wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów.

Wyrok TSUE z dnia 18 marca 2021 r. (sygn. C-895/19)

Punktem wyjścia do nowelizacji przepisów był wyrok TSUE z dnia 18 marca 2021 r. (sygn. C-895/19), w którym Trybunał orzekając w temacie prawa do odliczenia VAT związanego z nabyciem wewnątrzwspólnotowym wskazał, że polskie przepisy nakazujące podatnikom – w wybranych sytuacjach – ujmowanie podatku VAT należnego i naliczonego w rozliczeniach za różne okresy są niezgodne z dyrektywą VAT.

Zdaniem TSUE z prawa do odliczenia VAT należy co do zasady skorzystać w okresie, w którym powstał obowiązek podatkowy w podatku VAT należnym. Gwarantuje to neutralność podatkową – podatnik nie ponosi ekonomicznego ciężaru podatku VAT.

Wprawdzie rozstrzygnięcie Trybunału dotyczyło wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, jednak przepisy dotyczące ujmowania podatku naliczonego w przypadku wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów i importu usług zawierały analogiczne regulacje. Tym samym wyrok ten powinien mieć również znaczenie dla importu usług.

Nowelizacja przepisów

Art. 86 ust. 10i ustawy o podatku od towarów i usług, na podstawie którego podatnicy odliczali podatek VAT „na bieżąco”, w tzw. „szyku rozstawnym”, został uchylony z dniem 7 września 2021 r. Zmieniła się również treść art. 86 ust. 10b pkt 3, który w obecnym brzmieniu stanowi, że prawo do odliczenia podatku VAT w związku z importem usług powstaje w rozliczeniu za okres, w którym w odniesieniu do importowanych przez podatnika usług powstał obowiązek podatkowy.

Wprowadzone zmiany potwierdzają prezentowane już od wydania wyroku TSUE stanowisko fiskusa i sądów administracyjnych (np. interpretacja 0111-KDIB3-3.4012.278.2021.1.MS z 30 sierpnia 2021 r., wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 28 kwietnia 2021 r. sygn. III SA/Wa 1897/19, wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 22 kwietnia 2021 r. sygn. III SA/Wa 346/20). Prawo do odliczenia podatku VAT z tytułu importu usług realizowane być powinno w okresie, w którym wykazywany jest podatek VAT należny, gwarantując tym samym neutralność podatku VAT dla podatnika. Dzięki omawianej zmianie przepisów brak jest rozdźwięku między dyrektywą VAT a przepisami prawa krajowego w zakresie ujmowania importu usług. 

 

Katarzyna Czerwińska-Sabała, konsultant podatkowy, ATA Tax Sp. z o.o.

Zainteresował Cię ten temat?

katarzyna.czerwinska-sabala|atatax.pl| |katarzyna.czerwinska-sabala|atatax.pl